Jagiellonian University Repository

Administracja III Rzeszy w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945

pcg.skipToMenu

Administracja III Rzeszy w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945

Show full item record

dc.contributor.advisor Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.contributor.author Bogucki, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T06:04:23Z
dc.date.available 2020-07-25T06:04:23Z
dc.date.submitted 2014-10-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200542
dc.language pol pl
dc.title Administracja III Rzeszy w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 pl
dc.title.alternative Administration of the Third Reich in General Governorship in 1939-1945 years pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przybliżenie działań niemieckich w toku toczonej wojny z Polską, a także scharakteryzowanie okresu zarządu wojskowego, jaki miał miejsce do 25 października 1939 roku, w tym działanie jednostek Einsatzgruppen. Przedstawienie tworzenia się władz wojskowych, wymiaru sprawiedliwości oraz władz cywilnych. Określenie statusu prawnego i ustrojowego Generalnego Gubernatorstwa, opartego głównie na rozporządzeniach, zarządzeniach oraz dekretach najwyższych władz III Rzeszy oraz Generalnego Gubernatorstwa już po jego ustanowieniu. Charakterystyka najważniejszych aktów wpływających na pozycję ustrojową Generalnego Gubernatorstwa, głównie dekretów Adolfa Hitlera oraz rozporządzeń doktora Hansa Franka. Ukazanie ewolucji funkcjonowania władz Generalnego Gubernatorstwa na przestrzeni lat 1939-1945 oraz charakterystyka struktury poszczególnych władz niemieckich zarządzających tymi ziemiami. Przedstawienie pozycji Gubernatora Generalnego, Rządu Generalnego Gubernatorstwa oraz większości urzędów, które współrządziły tymi obszarami. Przedstawienie wpływu, jaki na rządy w Generalnym Gubernatorstwie mieli Polacy, którym umożliwiono okrojony dostęp do struktur administracji samorządowej na poziomie lokalnym, a także w całości wchłoniętych do systemu administracji niemieckiej polskiej policji oraz straży pożarnej, a także części polskiego systemu sprawiedliwości. pl
dc.abstract.en Moving closer German effects of the war in progress fought with Poland, as well as characterizing the period of the management board of the serviceman which took place to 25 October 1939, including the functioning of Einsatzgruppen units. Describing the formation of authorities of servicemen, the judiciary and civilian authorities. Determining the legal status and the political General Governorship, based mainly on regulations, orders and decrees of sovereign powers of the III Crowd and the General Governorship already after appointing him. Characteristics of the most important acts of decrees being received to the political position of the General Governorship, mainly of Adolf Hitler and regulations of Doctor Hans Franek. Portraying the evolution of functioning of authorities of the General Governorship in the course of 1939-1945 years and characteristics of the structure of individual German authorities stewarding this land. Production of the position of the Governor-General, the Government of the General Governorship and majorities of offices which co-governed with these areas. Describing the influence to governments in the General Governorship Poles, for which the edged access to structures of the local authorities was enabled on the local level, had which as well as the civil services in one piece swallowed up to the system of German Polish police and the fire service, as well as the part of the Polish system of the justice. pl
dc.subject.pl Generalne Gubernatorstwo, Gubernator Generalny, administracja, funkcjonowanie pl
dc.subject.en General Governorship, Governor-General, administration, functioning pl
dc.contributor.reviewer Kulig, Andrzej [SAP11013098] pl
dc.contributor.reviewer Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92395-78051 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)