Jagiellonian University Repository

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej i jego rola w wzmacnianiu relacji między obywatelami Unii a jej instytucjami

pcg.skipToMenu

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej i jego rola w wzmacnianiu relacji między obywatelami Unii a jej instytucjami

Show full item record

dc.contributor.advisor Sołtysińska, Aleksandra [SAP11019968] pl
dc.contributor.author Kaleta, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:57:10Z
dc.date.available 2020-07-25T05:57:10Z
dc.date.submitted 2014-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200428
dc.language pol pl
dc.title Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej i jego rola w wzmacnianiu relacji między obywatelami Unii a jej instytucjami pl
dc.title.alternative Activities of the European Ombudsman and its role in strengthening the relations between citizens of the European Union and its institutions pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska poświęcona jest zagadnieniu Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej, jego dotychczasowej działalności oraz roli, jaką odgrywa w relacjach między obywatelami Unii a jej instytucjami i organami. Celem pracy jest zaprezentowanie znaczenia tego urzędu jako gwarancji przestrzegania prawa, bezpośrednio przekładającego się na życie obywateli w Unii Europejskiej, oraz wpływającego na polepszanie funkcjonowania administracji instytucji i organów unijnych. Praca została podzielona na cztery rozdziały. Pierwsze dwa są rozdziałami teoretycznymi dostarczającymi informacji o samym urzędzie Rzecznika Praw Obywatelskich UE, oraz o skardze, na przypadki niewłaściwego administrowania, kierowanej do niego. Ostatnie dwa rozdziały poświęcone są omówieniu działalności Rzecznika, analizie jego pracy i współpracy z innymi instytucjami Unii, oraz omówione zostały dwa dokumenty unijne dotyczące praw człowieka. pl
dc.abstract.en This ​master​'s​ thesis describe​s​ the ​authority of the ​European Ombudsman, his work and role in relations between citiz​e​​ns​ of the ​European ​Union and ​its​ institutions and bodies. ​The​ thesis ​is​ divided ​i​n four chapters. The first t​w​o ​are a​ theor​etical description​ ​of ​the European Ombudsman depertment and complaints ​on​ maladministration​ that are​ directed to him. ​L​ast two chapters ​describes Ombudsman's​ work, ​his​ cooperat​ion​ w​i​th other institutions of the European Union and two European's documents about human rights significant for his activities. pl
dc.subject.pl Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej, instytucje i organy Unii Europejskiej, skarga, prawa człowieka pl
dc.subject.en European Ombudsman, institutions and bodies of the European Union, complaint, human rights pl
dc.contributor.reviewer Iwańska, Barbara [SAP11014978] pl
dc.contributor.reviewer Sołtysińska, Aleksandra [SAP11019968] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92277-150627 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)