Jagiellonian University Repository

NOWA METODA DETEKCJI STĘŻENIA TLENKU AZOTU Z ZASTOSOWANIEM PUŁAPKI SPINOWEJ O PODWÓJNEJ AKTYWNOŚCI SPEKTROSKOPOWEJ

pcg.skipToMenu

NOWA METODA DETEKCJI STĘŻENIA TLENKU AZOTU Z ZASTOSOWANIEM PUŁAPKI SPINOWEJ O PODWÓJNEJ AKTYWNOŚCI SPEKTROSKOPOWEJ

Show full item record

dc.contributor.advisor Gurbiel, Ryszard [SAP11007883] pl
dc.contributor.author Drabik, Gabriela pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:55:04Z
dc.date.available 2020-07-25T05:55:04Z
dc.date.submitted 2014-10-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200395
dc.language pol pl
dc.title NOWA METODA DETEKCJI STĘŻENIA TLENKU AZOTU Z ZASTOSOWANIEM PUŁAPKI SPINOWEJ O PODWÓJNEJ AKTYWNOŚCI SPEKTROSKOPOWEJ pl
dc.title.alternative A NEW METHOD OF NITRIC OXIDE DETECTION BASED ON A SPIN TRAP WITH DOUBLE SPECTROSCOPIC ACTIVITY pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Carboxy-PTIO jest pułapką spinową, powszechnie stosowaną jako „zmiatacz” tlen-ku azotu (NO•). Z punktu widzenia własności spektroskopowych stanowi przykład czą-steczki paramagnetycznej zawierającej grupę chromoforową, posiada zatem dobrze zdefi-niowane widma UV-Vis, oraz EPR. Orbital SOMO jest izotropowo zdelokalizowany na oby-dwu atomach azotu (co skutkuje charakterystycznym widmem EPR złożonym z pięciu linii o stosunku amplitud: 1:2:3:2:1) [1], przejście niesparowanego elektronu n-π* jest obserwowane spektrofotometrycznie w zakresie 500-700 nm z charakterystycznym maksimum przy 561 nm [1] z ε561 = 901 [cm-1 M-1]. W wyniku reakcji z NO• następuje przejście carboxy-PTIO w formę iminową (INO): carboxy-PTI, o anizotropowej dystrybucji gęstości spinowej. Widmo EPR tej formy złożone jest z 9 linii o identycznych amplitudach. Zarówno pochodna INO jak i hydroksyloaminy: c-PTIO-H, c-PTI-H (produkt powstający w reakcji z silnymi reduktorami), oraz sole oksoamoniowe: c-PTIO+, c-PTI+ (produkt powstały w wyniku reakcji z silnymi utleniaczami) nie wykazują absorbancji w zakresie 500-700 nm. Dzięki informacjom komplementarnym, jakich dostarczają obie metody spektroskopowe, t.j. spektroskopia EPR pozwalająca na wysoce selektywne oznaczenie NO•, oraz spektroskopia UV-Vis, która z wysoką czułością lecz niespecyficznie pozwala na oznaczenie ubytku w globalnym stężeniu carboxy-PTIO, zaproponowano ilościową metodę monitorowania stężenia NO• w kontekście chwilowego stanu fizjologicznego badanego układu biologicznego (np. kultury komórek śródbłonka). Walidacji zaproponowanej metody dokonano w oparciu o monitorowanie kinetyki reakcji carboxy-PTIO i NO• (zastosowano popularny NO-donor: DEA-NO) wykorzystując jednocześnie obie metody spektroskopowe. Ilościowa analiza widm UV-Vis polegała na śledzeniu zaniku absorbancji przy 561 nm, natomiast analiza widma EPR polegała na zastosowaniu metody wielokrotnej regresji liniowej (multiple linear regression: MLR) do wyznaczania chwilowego udziału składowej NNO, oraz INO. pl
dc.abstract.en Carboxy-PTIO is a nitronyl-nitroxide spin trap, broadly used as a specific nitric oxide (NO•) scavenger. As a paramagnetic molecule containing a chromophore group it possesses a double spectroscopic activity, manifested by well-defined and easily inter-pretable EPR and UV-Vis spectra. Reaction with NO• changes distribution of the SOMO orbital of carboxy-PTIO: from isotropically delocalised over both nitrogen atoms (which results in 5-line EPR spectrum with amplitudes ratio: 1:2:3:2:1), to an anisotropic electron distribution of carboxy-PTI (for which EPR spectrum consists of 9-lines, with identical amplitudes). Transition of the unpaired electron form the n to π* orbital, gives a maximum of absorbance by 561 nm for carboxy-PTIO [1], with ε561 = 901 [cm-1 M-1]. This maximum does not overlap neither the absorbance band of carboxy-PTI, nor the absorbance band of the relevant hydroxylamines: c-PTIO-H, c-PTI-H, and oxoamonium salts: c-PTIO+, c-PTI+ developed as a consequence of reaction of carboxy-PTIO/PTI with a number of reducing, and oxidating agents respectively.Due to the complementarity of selective EPR, and sensitive UV-Vis spectroscopy, a quanti-tative and highly informative method of NO• concentration monitoring, in context of the physiological condition of a biological system (e.g. endothelial cells culture), can be developed.One approach to optimise the method for the quantitative purposes is to monitor the ki-netics of the reaction of carboxy-PTIO with NO• (using standard NO-donors, e.g. DEA-NO) by UV-Vis and EPR spectroscopy simultaneously. The quantitative interpretation of UV-Vis spectra is focused on the decline of the absorbance intensity at 561 nm. Interpretation of EPR spectra is based on determination of its components ratio: carboxy-PTIO and carboxy-PTI, which is assessed by multiple linear regression method (MLR). pl
dc.subject.pl c-PTIO, EPR, UV-Vis, tlenek azotu pl
dc.subject.en c-PTIO, EPR, UV-Vis, nitric oxide pl
dc.contributor.reviewer Gurbiel, Ryszard [SAP11007883] pl
dc.contributor.reviewer Harańczyk, Hubert [SAP11009406] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92234-11698 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy biofizyka molekularna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)