Jagiellonian University Repository

Wspólna Polityka Rolna a strategia rozwoju polskiego rolnictwa

pcg.skipToMenu

Wspólna Polityka Rolna a strategia rozwoju polskiego rolnictwa

Show full item record

dc.contributor.advisor Tkaczyński, Jan [SAP11018352] pl
dc.contributor.author Miklusiak, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:54:07Z
dc.date.available 2020-07-25T05:54:07Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200380
dc.language pol pl
dc.title Wspólna Polityka Rolna a strategia rozwoju polskiego rolnictwa pl
dc.title.alternative The Common Agricultural Policy and strategy development of Polish agriculture pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest wskazanie związku pomiędzy przyjęciem przez Polskę regulacji wynikających z objęcia jej Wspólną Polityką Rolną, a kształtowaniem się krajowej strategii rozwoju polskiego rolnictwa. W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia definicyjne odnoszące się do tematyki związanej ze Wspólną Polityką Rolną. W tej części autorka dokonała szczegółowego przeglądu ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej od momentu jej wprowadzenia aż do czasów współczesnych, wyszczególnione poprzez charakterystykę reform WPR przez cały okres jej funkcjonowania. Ponadto przedstawiono charakterystykę sektora rolnego oraz obszarów wiejskich w Polsce pod kątem ich struktury, wyposażenia technicznego bądź też kapitału ludzkiego i społecznego. Dodatkowo autorka dokonała przeglądu ewolucji polityki rolnej w Polsce w kontekście akcesji Polski do Unii Europejskiej, a także przeglądu najważniejszych dokumentów strategicznych regulujących kwestie rozwoju rolnictwa w Polsce w latach 2007-2020. Autorka omówiła także wpływ objęcia Polski instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej w okresie bezpośrednio poprzedzającym wejście do UE, aż do końca drugiej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Autorka wskazała, jakie podstawowe instrumenty wykorzystywane były przez polskie gospodarstwa rolne oraz, w jaki sposób zostały one wykorzystane. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to show the relationship between Poland's adoption of regulations resulting from the placing of the Common Agricultural Policy, and the evolution of the national strategy for the development of Polish agriculture. The paper presents the basic definitional issues relating to the Common Agricultural Policy. In this section, the author presents a detailed overview of the evolution of the Common Agricultural Policy since its inception up to the present, exemplified by the characteristics of the CAP reform for the entire period of its operation. In addition, presents the characteristics of the agricultural sector and rural areas in Poland in terms of their structure, technical equipment or human and social capital. In addition, the author presents a review of the evolution of agricultural policy in Poland in the context of Polish accession to the European Union, as well as review the most important strategic documents governing the development of agriculture in Poland in 2007-2020. The author also discussed the impact of acquisition Polish instruments of the Common Agricultural Policy in the period immediately preceding the entry into the EU until the end of the second financial perspective for 2007-2013. The author pointed out that the basic instruments were used by the Polish farms and how they have been used. pl
dc.subject.pl WPR Rozwój Rolnictwa w Polsce pl
dc.subject.en Development of Agriculture in Poland pl
dc.contributor.reviewer Tkaczyński, Jan [SAP11018352] pl
dc.contributor.reviewer Świstak, Marek [SAP13037765] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92218-103614 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)