Jagiellonian University Repository

Sztuka lobbingu europejskiego

pcg.skipToMenu

Sztuka lobbingu europejskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Sołtysińska, Aleksandra [SAP11019968] pl
dc.contributor.author Boduch, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:53:03Z
dc.date.available 2020-07-25T05:53:03Z
dc.date.submitted 2014-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200363
dc.language pol pl
dc.title Sztuka lobbingu europejskiego pl
dc.title.alternative Art of european lobbying pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy było przedstawienie obecnej sytuacji lobbingu w Unii Europejskiej. Aby skutecznie opisać aktualne warunki prowadzenia działalności lobbingowej, przedstawiono pokrótce historię lobbingu w ogóle oraz jego szczególny wpływ na powstanie obecnej Unii Europejskiej. W sposób obszerny przedstawiono również historię regulacji prawnych materii lobbingu. Regulacje są podzielone w zależności czy zostały przyjęte przez Parlament Europejski lub Komisję. Przestawiona została początkowa niechęć tych dwóch instytucji do wspólnej regulacji kontaktów z grupami interesu, która zakończyła się utworzeniem wspólnego rejestru służącego przejrzystości. W pracy znalazł się również praktyczny aspekt wywierania wpływu. Opisane zostały narzędzia jakimi posługują się lobbyści w celu skutecznego osiągania celów. Zostały opisane także wykorzystywane przez lobbystów kanały wpływu w instytucjach UE. Z analizy literatury przedmiotu, oficjalnych danych zamieszczanych na stronach internetowych instytucji UE można stwierdzić, że lobbing jest istotnym elementem unijnego procesu decyzyjnego. Należy dążyć do jak największej przejrzystości w kontaktach z grupami interesu dla dobra obywateli oraz zwiększania ich zaufania do instytucji UE. pl
dc.abstract.en The aim of the study was to present the current situation of lobbying in the European Union. To effectively describe the present-day conditions of business lobbying, presents briefly the history of lobbying in general and its particular impact on the creation of today's European Union. The publication also presents an extensive history of lobbying regulatory matter. The regulations are divided according to whether they are accepted by the European Parliament or the Commission. Initial reluctance of the two institutions to the common regulation of relations with interest groups, finally ended with the establishment of a Joint Transparency Register. In this work it is also presented a practical aspect of influence. Tools used by lobbyists to successfully reach their goal and also are described channels of impact used by lobbyists in the EU institutions. From the analysis of literature, official data posted on the websites of the EU institutions can be concluded that lobbying is an essential element of the EU decision-making process. Institution should strive for the greatest possible transparency in dealings with interest groups for the benefit of citizens and increasing citizens confidence in the EU institutions. pl
dc.subject.pl lobbing, grupy interesu, wywieranie wpływu na instutucje UE, Rejestr służący przejrzystości, narzędzia lobbingu pl
dc.subject.en lobbying, group of interest, influence on EU institution, Joint Transparency Register, tools of lobbying pl
dc.contributor.reviewer Iwańska, Barbara [SAP11014978] pl
dc.contributor.reviewer Sołtysińska, Aleksandra [SAP11019968] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92199-166598 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)