Jagiellonian University Repository

Totalitarne systemy polityczne. Analiza na przykładzie III Rzeszy w latach 1933-1939.

pcg.skipToMenu

Totalitarne systemy polityczne. Analiza na przykładzie III Rzeszy w latach 1933-1939.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bankowicz, Marek [SAP11011949] pl
dc.contributor.author Furgalski, Jacek pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:52:21Z
dc.date.available 2020-07-25T05:52:21Z
dc.date.submitted 2014-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200352
dc.language pol pl
dc.title Totalitarne systemy polityczne. Analiza na przykładzie III Rzeszy w latach 1933-1939. pl
dc.title.alternative Totalitarian political systems. Analysis on the example of the German Third Reich in years 1933-1939. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dotyczy analizy totalitarnych systemów politycznych na przykładzie modelowego państwa totalitarnego jakim była niemiecka III Rzesza w latach 1933-1939. Omówione w niej zostały najważniejsze cechy systemów totalitarnych, które zostały podzielone na dwie kategorie: totalitarnej dyktatury i totalitarnej ideokracji. Do pierwszej kategorii należą cechy takie jak: totalitarne bezprawie; dyktatura masowej monopartii przenikającej się z instytucjami państwa; system wodzowski; terror policyjny i państwowo-partyjny monopol środków przymusu; monopol komunikacji i propaganda państwowa. Do drugiej kategorii należą cechy takie jak: oficjalna, wszechogarniająca ideologia dążąca do stworzenia „nowego człowieka”; antyindywidualzim i ujednolicenie; centralna kontrola gospodarki; biurokratyczna kontrola i upaństwowienie wszystkich dziedzin życia; totalna mobilizacja społeczeństwa masowego. W pracy dokonano podziału typologicznego poszczególnych rodzajów totalitarnych systemów.W dalszej części pracy przeanalizowano system polityczny Niemiec w latach 1933-1939, który stanowi doskonały przykład organizacji i funkcjonowania państwa totalitarnego w praktyce. Przedstawiono także ramy historyczne omawianego zagadnienia.III Rzesza była państwem, które posiadało wszelkie cechy państwa totalitarnego. Charakteryzowała ją dominująca ideologia narodowego socjalizmu, aparat zorganizowanego terroru opary na instytucjach policji oraz SS, erozja systemu prawnego, chaos instytucjonalny i kompetencyjny, mobilizacja społeczeństwa w duchu nacjonalizmu i antysemityzmu oraz podporządkowanie państwa partii nazistowskiej (NSDAP) i jej wodzowi w ramach systemu państwa wodzowskiego. pl
dc.abstract.en This work involves the analysis of totalitarian political systems on the example of a model of the totalitarian state which was the German Third Reich in years 1933-1939. The work discusses the most important features of the totalitarian regimes which have been divided into two categories: the totalitarian dictatorship and the totalitarian ideocracy. The first category includes features such as: the totalitarian lawlessness; mass, one-party dictatorship infiltrating the insitutions of the state; a chiefly system; police terror and state-party monopoly of coercive measures; monopoly of communication and state propaganda. The second category includes features such as: official, all-encompassing ideology that strives to create a „new man”, anti-individualism and unification; central control of the economy; bureaucratic control and the nationalization of all domains of life; total mobilization of mass society. The work divides typologically different forms of totalitarian systems.The following work analyzes the political system of Germany in the years 1933-1939, which was an excellent example of the organization and functioning of the totalitarian state in practice. The work also presents the historical framework for this issue.The Third Reich was a country that had all the characteristics of a totalitarian state. It is characterized by the dominant ideology of National Socialism, the organized apparatus of terror based on the police and the SS, the erosion of the legal system, institutional and competence chaos, mobilization of society in the spirit of nationalism and anti-Semitism, and the subordination of the state to the Nazi Party (NSDAP) and its chief within the führer's state. pl
dc.subject.pl Totalitaryzm, narodowy socjalizm, III Rzesza, Adolf Hitler, nazizm. pl
dc.subject.en Totalitarianism, National Socialism, German Third Reich, Adolf Hitler, Nazism. pl
dc.contributor.reviewer Bujwid-Kurek, Ewa [SAP11010130] pl
dc.contributor.reviewer Bankowicz, Marek [SAP11011949] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92188-113840 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy instytucje i zarządzanie polityką pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)