Jagiellonian University Repository

Wpływ farmakoterapii na nasilenie dolegliwości bólowych w grupie pacjentów z dolegliwościami zwyrodnieniowymi w obrębie stawu kolanowego.

pcg.skipToMenu

Wpływ farmakoterapii na nasilenie dolegliwości bólowych w grupie pacjentów z dolegliwościami zwyrodnieniowymi w obrębie stawu kolanowego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kawalec, Paweł [SAP20002177] pl
dc.contributor.author Wojciechowska, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:47:10Z
dc.date.available 2020-07-25T05:47:10Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200270
dc.language pol pl
dc.title Wpływ farmakoterapii na nasilenie dolegliwości bólowych w grupie pacjentów z dolegliwościami zwyrodnieniowymi w obrębie stawu kolanowego. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl CelCelem pracy jest ocena wpływu dwóch leków pomocniczych: Arthryl (Glucosamini sulfas) i Structum (Chondroitini sulfas) na nasilenie dolegliwości bólowych u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi w obrębie stawu kolanowego.MetodyPrzeprowadzono dwufazowe badanie ankietowe na próbie 120 pacjentów, w okresie od października do listopada 2014 roku. Pierwsza faza wypełniania kwestionariuszy ankiet rozpoczęła się przed przystąpieniem pacjentów do leczenia zwyrodnienia lekami pomocniczymi Arthryl i Structum. Pacjenci w obecności lekarza udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące danych demograficznych, ich miejsca zamieszkania, płci, aktywności zawodowej i fizycznej. Ponadto określali stopień dolegliwości bólowych występujących w momencie wypełniania kwestionariusza. Faza druga rozpoczęła się bezpośrednio po zakończeniu terapii powyżej wymienionymi lekami pomocniczymi. Wtedy też osoby poddane badaniu określiły w ankiecie stopień nasilenia bólu i dolegliwości występujące tuż po zakończeniu terapii oraz oceniały zmiany jakie nastąpiły wskutek leczenia. Po wypełnieniu kwestionariuszy, badani dostarczali je do swojego lekarza prowadzącego. Odpowiedzi respondentów zostały opracowane z wykorzystaniem oprogramowania Excel. W części badawczej pracy dokonano graficznej ilustracji otrzymanych danych.WynikiW wyniku przeprowadzonego badania zebrano 50 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy ankiet. Z dokonanych analiz wynika, iż lek Arthyl jest znacznie częściej stosowany w terapii w porównaniu do leku Structum. Aż 83% badanych korzystało z niego w czasie leczenia, podczas gdy lek Structum zalecono jedynie 17% chorych. Przed rozpoczęciem terapii lekiem Arthryl i Structum 60% pacjentów określiło swój ból jako umiarkowany (ocena 5 i 6 w 10 stopniowej skali). Natomiast po zakończeniu terapii przeważająca większość chorych określiła swoje dolegliwości jako niewielkie (1,2 na 10), jednakże nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy skutecznością obu leków.WnioskiDolegliwości związane ze stanami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego w grupie badanych pacjentów w znacznym stopniu ustąpiły po zakończeniu terapii lekami pomocniczymi. Oba leki wykazują podobną skuteczność w zwalczaniu dolegliwości bólowych. Na uzyskane wyniki niewątpliwie wpływ miała niska liczba zwróconych i prawidłowo wypełnionych ankiet. Nie można wykluczyć, że na ograniczenie dolegliwości bólowych mogło również wpływać równoczesne stosowanie zabiegów fizykoterapeutycznych. pl
dc.abstract.en Aim The aim of this study was the evaluation of two drugs: Arthryl (Glucosamini sulfas) and Structum (Chondroitini sulfas) on intensification of pain in patients with the degeneracy in the knee joint.MethodsA survey questionnaire study was performed in two phases, on a group of 120 patients in a period from October to November 2014. The first phase of the research embraced the fulfilment of questionnaires before the treatment of patients with Arthryl and Structum. Patients answered the doctor’s questions about demographic data, residence, sex, professional and physical activity. They qualified the degree of the pain in the moment complete of the questionnaire. The second phase of the research began after the end of the therapy and then patients qualified the degree of intensification of the pain. After the fulfilment of the survey patients delivered them to the doctor. Results of questionnaire survey were elaborated with Excel software. Investigative results were represented in the graphic form.ResultsA number of 50 fully elaborated questionnaires were collected in the survey. Arthryl occured more often used in the therapy in comparison to Structum; 83% investigated used him during treatments, while Structum was recommended only in case of 17% patients. Before the beginning of the therapy about 60% patients qualified its own pain as reasonable (mark 5 and 6 in the 10 gradual scale). After the end of the therapy patients qualified their complaints as low (1, 2 on 10). No significant differences in the effectiveness between the drugs were detected.ConclusionsComplaints borned by degenerative states of the knee joint in the examined group of patients disappeared after the end of the therapy with drugs. Both drugs showed the similar effectiveness in reducing the pain. The low number of returned and correctly fulfilment questionnaires influenced on received results. The usage of physiotherapy procedures at the same time also influenced on limitation of the pain. pl
dc.subject.pl zwyrodnienie stawu kolanowego, Arthryl, Structum, farmakoterapia w leczeniu zwyrodnień stawu kolanowego, staw kolanowy, siarczan glukozaminy, siarczan chondroityny. pl
dc.subject.en the gonarthrosis; Arthryl; Structum; the pharmacotherapy in treatment of gonarthrosis; the knee joint; glucosamine sulphate; chondroitin sulphate pl
dc.contributor.reviewer Pilc, Andrzej [SAP20001714] pl
dc.contributor.reviewer Kawalec, Paweł [SAP20002177] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92098-170200 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)