Jagiellonian University Repository

Public relations Instytucji publicznych na przykładzie wybranych jednostek Wojska Polskiego.

pcg.skipToMenu

Public relations Instytucji publicznych na przykładzie wybranych jednostek Wojska Polskiego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bogacz-Wojtanowska, Ewa [SAP11018184] pl
dc.contributor.author Miesiarczyk, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:46:55Z
dc.date.available 2020-07-25T05:46:55Z
dc.date.submitted 2014-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200266
dc.language pol pl
dc.title Public relations Instytucji publicznych na przykładzie wybranych jednostek Wojska Polskiego. pl
dc.title.alternative Public relations of public institutions in the example selected of Polish army units pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Jednostki Wojska Polskiego są instytucją wyróżniającą się swoją specyfiką spośród innych instytucji życia społecznego. Realizacja zadań militarnych związanych z prowadzeniem walki zbrojnej w sposób wyraźny determinuje ukształtowane przez wieki paradygmaty jego funkcjonowania.W dzisiejszych w jednostkach Wojska Polskiego niemałe znaczenie ma public relations.W związku z tak ważnymi zależnościami public relations w jednostkach wojskowych temat ten został wybrany w pracy na przykładzie 6-ej Brygady Powietrzno Desantowa im. Gen. Stanisława F. Sosabowskiego oraz Jednostek Dowodzenia Wojskami Specjalnymi w Krakowie.Celem pracy jest analiza wpływu public relations na wizerunek jednostek Wojska Polskiego wśród osób odpowiedzialnych za relacje w tymże zakresie. Zasadniczy problemem badawczy mojej pracy będzie sformułowany w pytaniu: Jak public relations wpływa na wizerunek współczesnych jednostek wojskowych w opinii osób odpowiedzialnych za takie relacje. Wnioski:Mimo, że działania prowadzące do ukształtowania wizerunku - prowadzącego do podniesienia reputacji są trudne, to jednak okazują się one nieodzowne. Pozwalają bowiem zwrócić odbiorcom uwagę na konkretną instytucję, jej usługi, kulturę organizacyjną, starania czy sukcesy. Dla tworzenia właściwego wizerunku w administracji powinno się wykorzystywać wszystkie możliwe grupy narzędzi marketingowych, m.in.: paletę usług, jakość obsługi, kanały komunikacji czy promocję. Przy sporządzaniu pracy została wykorzystana literatura niezbędna do właściwego przedstawienia złożonych zagadnień dyplomu. Znalazły się w niej zarówno książki jak i czasopisma branżowe oraz strony internetowe poświęcone tej tematyce. Źródła, o które opierano redagując niniejsze opracowanie zostały szczegółowo przedstawione w bibliografii. pl
dc.abstract.en Military Units of the Polish Army distinguish themselves by their specificity from other public institutions. Realization of military tasks associated with conducting armed struggle clearly determines functional paradigms, which were shaped by centuries. Nowadays in Polish Army the great importance of public relations should be emphasized. Due to such important role of PR in this organization this topic has been chosen to present, based on the example of Gen. Stanisław F. Sosabowski's 6-th Airborne Brigade and Special Forces Command in Cracow. The purpose of this document is to perform analysis about the influence of public relations on the image of Polish Army based on opinion of the people responsible for relations in that field. The fundamental research problem can be included in the question: How public relations influence the image of modern military units according to the opinion of people responsible for that kind of relations. Conclusions:Although actions taken to shape the image and as a consequence to rise the reputation are difficult to perform, these actions turn out to be essential. They allow recipients to draw attention to a particular institution, its services, organizational culture, efforts and successes. To create the proper image of the administration we should use all possible groups of marketing tools such as: range of service, quality of service, communication channels and promotion. While preparing this paper, the literature essential for the proper presentation of complex issues has been used. Both books and trade magazines are included, as well as websites dedicated to this subject. Sources, which are the base of this study, are presented in the bibliography. pl
dc.subject.pl JEDNOSTKI WOJSKA POLSKIEGO, MEDIA, OFICER PRASOWY, PUBLIC RELATIONS, WIZERUNEK pl
dc.subject.en MILITARY UNITS OF POLISH ARMY, MEDIA, PRESS OFFICER, PUBLIC RELATIONS, IMAGE pl
dc.contributor.reviewer Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.reviewer Bogacz-Wojtanowska, Ewa [SAP11018184] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92094-165919 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)