Jagiellonian University Repository

Marketing internetowy jako narzędzie promocji bibliotek akademickich uczelni publicznych Krakowa

pcg.skipToMenu

Marketing internetowy jako narzędzie promocji bibliotek akademickich uczelni publicznych Krakowa

Show full item record

dc.contributor.advisor Babik, Wiesław [SAP11015751] pl
dc.contributor.author Łaczek, Wanda pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:37:41Z
dc.date.available 2020-07-25T05:37:41Z
dc.date.submitted 2014-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200120
dc.language pol pl
dc.title Marketing internetowy jako narzędzie promocji bibliotek akademickich uczelni publicznych Krakowa pl
dc.title.alternative Internet marketing as a tool to promote academic libraries of public universities in Cracow. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca traktuje o sposobach promowania bibliotek akademickich uczelni publicznych Krakowa za pomocą marketingu internetowego. Publikacja przedstawia różne sposoby wykorzystania marketingu internetowego jako formę promocji instytucji publicznych. Celem pracy jest wnikliwa analiza oraz ocena uwarunkowań i narzędzi marketingu internetowego jako narzędzia promocji publicznych bibliotek akademickich Krakowa. Badania zostały oparte o przeprowadzone wywiady standaryzowane z pracownikami bibliotek, odpowiedzialnymi za działania promocyjne tych podmiotów. Jako teren badawczy wyznaczono 12 instytucji spełniających powyższe kryteria badawcze. Do przeprowadzenia analiz posłużono się autorskim kwestionariuszem wywiadu. Do ich zaprezentowania wykorzystano metodę opisowo-interpretacyjną. W wyniku badań uzyskano informację na temat różnic w zastosowaniu marketingu internetowego wśród bibliotek, przy czym stwierdzono wykorzystanie tej formy promocji w każdej z badanych placówek. pl
dc.abstract.en The thesis describes ways to promote academic libraries of public universities in Cracow using Internet marketing. The publication presents different ways to use Internet marketing to promote public institutions. The aim of this study is to assess the conditions and tools of Internet marketing as a tool to promote public academic libraries in Cracow. The research is described on the basis of standardized interviews with employees of the libraries responsible for its promotional activities. As a research area 12 institutions were designated that meet the criteria for the research. To conduct a study questionnaire was used to interview copyright. For the present method was used descriptive interpretation. The research obtained information about the differences in the application of Internet marketing among libraries, with the stated use of this form of promotion in each of the surveyed establishments. pl
dc.subject.pl biblioteki akademickie, Kraków, marketing, marketing internetowy, promocja pl
dc.subject.en academic libraries, Cracow, marketing, Internet marketing, promotion pl
dc.contributor.reviewer Babik, Wiesław [SAP11015751] pl
dc.contributor.reviewer Jaskowska, Małgorzata [SAP11016440] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91942-155768 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)