Jagiellonian University Repository

Prawne i społeczne aspekty zasady double jeopardy w Stanach Zjednoczonych

pcg.skipToMenu

Prawne i społeczne aspekty zasady double jeopardy w Stanach Zjednoczonych

Show full item record

dc.contributor.advisor Laidler, Paweł [SAP11018173] pl
dc.contributor.author Bonior, Kornelia pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:33:13Z
dc.date.available 2020-07-25T05:33:13Z
dc.date.submitted 2014-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200054
dc.language pol pl
dc.title Prawne i społeczne aspekty zasady double jeopardy w Stanach Zjednoczonych pl
dc.title.alternative Legal and Social Aspects of Double Jeopardy Rule in the United States pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematyka niniejszej pracy skupia się wokół jednej z unikalnych gwarancji amerykańskiego prawa karnego jaką jest zakaz podwójnego sądzenia i skazywania za to samo przestępstwo, znajdujący się w V Poprawce do Konstytucji. W pracy odwołano się do wymiaru historycznego, prawnego, społecznego i kulturowego, wskazujących wspólnie na wyjątkowy charakter tej reguły prawnej. Rozdział pierwszy zawiera omówienie najbardziej specyficznych elementów prawa amerykańskiego, istotnych z punktu widzenia zakazu podwójnego sądzenia, a także wskazuje miejsce jakie zakaz ten zajmuje wśród pozostałych praw i przywilejów procesowych zagwarantowanych w amerykańskiej Karcie Praw. Dalsza część pracy poświęcona została współczesnemu znaczeniu zakazu podwójnego sądzenia oraz jego kontekstowi historycznemu, wskazującemu na zakorzenienie tej zasady w systemie prawa Stanów Zjednoczonych. W ostatnim rozdziale pracy przedstawione zostały prawne i społeczne obszary funkcjonowania ochrony przed podwójnym sądzeniem i skazaniem za to samo przestępstwo. Omówiona została w nim rola Sądu Najwyższego w życiu politycznym i społecznym oraz jego znaczenie dla ukształtowania się obecnej formy tej ochrony. W tej części pracy dokonano także analizy badań mającej na celu ukazanie postawy społeczeństwa amerykańskiego wobec zakazu podwójnego sądzenia, a także przedstawiono zakres występowania tematyki związanej z tymże zakazem w życiu społecznym i kulturowym Amerykanów. pl
dc.abstract.en The subject of this thesis is centered around one of the unique criminal law guarantees, which is the Double Jeopardy Clause of the Fifth Amendment . This elaboration refers to the historical, legal, social and cultural aspects, all indicating the exceptional nature of the double jeopardy rule. First chapter provides an overview of the most distinctive elements of the American law, relevant to the prohibition of double prosecution, and also indicates the position that this principle is occupying among other procedural privileges provided by the American Bill of Rights. Further part of the thesis is devoted to the contemporary meaning of the double jeopardy clause and its historical context, which shows how deeply the rule is rooted in the legal system of the United States. Last chapter presents legal and social aspects of this constitutional guarantee. Also, it discerns the Supreme Court's role in the political and social life, as well as its importance to the contemporary form of the double jeopardy protection. This part of the thesis also presents an analysis of studies aimed at revealing the attitude of the American public towards the prohibition of double prosecuting for the same offense, and also shows the scope and frequency at which the topic appears in social and cultural life of Americans. pl
dc.subject.pl zakaz podwójnego sądzenia za to samo przestępstwo, prawa oskarżonego, V Poprawka do Konstytucji, Karta Praw, amerykańskie prawo karne pl
dc.subject.en double jeopardy clause, rights of the accused, Fifth Amendment, American Bill of Rights, American criminal law pl
dc.contributor.reviewer Wordliczek, Łukasz [SAP11017777] pl
dc.contributor.reviewer Laidler, Paweł [SAP11018173] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91872-165688 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy Ameryka Północna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)