Jagiellonian University Repository

Strategiczne znaczenie kompetencji menedżerskich dla rozwoju nowoczesnych organizacji

pcg.skipToMenu

Strategiczne znaczenie kompetencji menedżerskich dla rozwoju nowoczesnych organizacji

Show full item record

dc.contributor.advisor Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.author Bartyzel, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:29:45Z
dc.date.available 2020-07-25T05:29:45Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199999
dc.language pol pl
dc.title Strategiczne znaczenie kompetencji menedżerskich dla rozwoju nowoczesnych organizacji pl
dc.title.alternative The strategic importance of managerial competencies for the development of modern organizations pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca magisterska dotyczy bardzo powszechnego tematu, jakim są kompetencje menedżerskie. Dynamiczne zmiany w gospodarce światowej zmuszają firmy do permanentnego doskonalenia sposobów funkcjonowania. Coraz więcej organizacji zauważa jak ważne są kompetencje w funkcjonowaniu ich pracowników. Kładziony jest coraz większy nacisk na szkolenia, programy naprawcze czy coaching z profesjonalnymi trenerami. Rozwój kompetencji jest procesem ciągłym, który należy traktować, jako naturalną ambicją do podwyższania własnych kwalifikacji zawodowych. Pojawienie się nowych teorii i metod zarządzania, wzrastająca złożoność rozwiązań strukturalnych współczesnych organizacji, rozwój informatyzacji procesów pracy, procesy integracyjne i globalizacyjne, przyczyniają się do przewartościowania roli kadry menedżerskiej we współczesnych organizacjach. Bardzo dynamiczne otoczenie spowodowało wzrost znaczenia menedżerów i ich roli, a także podniosło standardy zarządzania organizacjami wraz z oczekiwaniami wobec kompetencji menedżerskich. Role menadżerskie stają się coraz bardziej aktywne i kreatywne, dlatego też wymagają od menedżerów bycia liderem. Za cechę wspólną menedżera i lidera należy uznać przede wszystkich profesjonalne przygotowanie do wykonywania funkcji kierowniczych, odpowiedzialność i skuteczność w działaniu na rzecz organizacji, dla której pracują. pl
dc.abstract.en This BA thesis is connected with a commonly well-known topic of managerial competence. Dynamic changes in the global economy are forcing companies to permanently improve ways of functioning. More and more organizations noted the importance of competence in the operation of their employees. Emphasis is more and more emphasis on training, rehabilitation programs or coaching from professional coaches.Competence development is a continuous process, which should be treated as a natural ambition to increase their professional qualifications. The emergence of new theories and methods of management, the increasing complexity of modern structural solutions organization, the development of computerization of work processes, processes of integration and globalization, contribute to the re-evaluation of the role of management in contemporary organizations.Very dynamic environment caused an increase in the importance of managers and their role, as well as raised the standards of management and organizations expected to managerial competence. Managerial roles are becoming more active and creative, and therefore require managers of being a leader. A characteristic shared a manager and leader should be considered above all professional preparation to perform managerial functions, accountability and efficiency in the operation to the organization they work for. pl
dc.subject.pl kompetencje – menedżer – zasoby ludzkie pl
dc.subject.en competence - manager - human resources pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91816-119672 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)