Jagiellonian University Repository

TELEWIZJA ŚNIADANIOWA JAKO HYBRYDA MEDIALNA. PORÓWNANIE PROGRAMÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH I W POLSCE: GOOD MORNING AMERICA ORAZ DZIEŃ DOBRY TVN.

pcg.skipToMenu

TELEWIZJA ŚNIADANIOWA JAKO HYBRYDA MEDIALNA. PORÓWNANIE PROGRAMÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH I W POLSCE: GOOD MORNING AMERICA ORAZ DZIEŃ DOBRY TVN.

Show full item record

dc.contributor.advisor Jędrzejewski, Stanisław pl
dc.contributor.author Ostachowski, Marcin pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:26:47Z
dc.date.available 2020-07-25T05:26:47Z
dc.date.submitted 2014-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199952
dc.language pol pl
dc.title TELEWIZJA ŚNIADANIOWA JAKO HYBRYDA MEDIALNA. PORÓWNANIE PROGRAMÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH I W POLSCE: GOOD MORNING AMERICA ORAZ DZIEŃ DOBRY TVN. pl
dc.title.alternative BREAKFAST TELEVISION AS A HYBRID MEDIA. COMPARISON OF PROGRAMS IN THE UNITED STATES AND POLAND:‘GOOD MORNING AMERICA’ AND ‘DZIEŃ DOBRY TVN’ pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem naszej pracy magisterskiej pod tytułem: Telewizja śniadaniowa jako hybryda medialna. Porównanie programów w USA i Polsce: "Good Morning America" oraz "Dzień Dobry TVN" była analiza hybrydy medialnej, jaką jest telewizja śniadaniowa – morning show. Badania przez nas prowadzone dotyczyły struktury gatunkowej tego typu programów w telewizji polskiej TVN, a także amerykańskiej ABC. Programami tych stacji były odpowiednio – "Dzień Dobry TVN" i "Good Morning America". Główne pytanie badawcze dotyczyło struktury gatunkowej tych hybryd, natomiast pytania uzupełniające koncentrowały się na wykazaniu odrębności prezentowanych gatunków oraz zależności między formą telewizji śniadaniowej a kontekstem społeczno – kulturowym. Na podstawie przedłożonej teorii oraz własnych przeczuć badawczych postawiliśmy tezę, iż ż telewizja śniadaniowa jest hybrydą medialną składająca się z rozmaitych gatunków i czerpiącą z wielu tradycji medialnych. W celu weryfikacji hipotez przeprowadziliśmy autorskie badania, w czasie których poddaliśmy analizie wybrane wydania dwóch śniadaniowych pasm: polskiego "Dzień Dobry TVN" oraz amerykańskiego "Good Morning America". Naszym założeniem było wybranie światowej kolebki interesującej nas hybrydy medialnej oraz skonfrontowanie jej z rodzimą produkcją. Wykorzystaliśmy do tego metodę analizy zawartości z elementami analizy treści. Innowacyjne połączenie tych dwóch metod pozwoliło na osiągnięcie unikatowych wyników prowadzonych przez nas badań. Programy obu stacji – ABC i TVN można zakwalifikować jako hybrydy medialne typu morning show. Zawierają treści oraz formę typową dla programów tego gatunku – czyli programów śniadaniowych. Można dostrzec wzorowanie się polskiego programu "Dzień Dobry TVN" na swoim amerykańskim odpowiedniku "Good Morning America", jednak oba programy posiadają wyróżniające je elementy, które wykształciły się przez inne oczekiwania oraz potrzeby społeczeństwa amerykańskiego i polskiego. Głównymi źródłami wykorzystanymi w pracy były książki zarówno polskich jak i amerykańskich badaczy zajmujących się tematyką gatunku, mediów, hybrydy i telewizji śniadaniowej. Ważnym źródłem danych oraz przydatnych informacji był Internet oraz artykuły naukowe oraz popularnonaukowe publikowane w polskich i zagranicznych periodykach. pl
dc.abstract.en AbstractThe object of our master’s thesis titled: Breakfast television as a hybrid media. Comparison of programs in the United States and Poland: 'Good Morning America' and 'Dzień Dobry TVN' was an analysis of hybrid media that is breakfast television or morning show. Research conducted by us related on the genre structure of the programs in Polish television - TVN and American TV station - ABC. Programs of the stations were accordingly – 'Dzień Dobry TVN' and 'Good Morning America'. The main research question concerned the genre structure of these hybrids, while supplementary questions focused on demonstrating presented distinct genres, and the relationship between the form of breakfast television and socio-cultural context. On the basis of the submitted theories and our own hunches, research came to the conclusion that the breakfast television is a hybrid media consisting of a variety of genres and drawing on many traditions of media. In order to verify these hypotheses we conducted the study, during which we analyzed selected episodes of 'Dzień Dobry TVN' and American 'Good Morning America'. Our aim was to select the cradle of world in breakfast television and to confront it with the native production. We used the method of content analysis. This innovative method allowed us to achieve unique results of our research. Generally speaking both stations - ABC and TVN, and their programs can be classified as media hybrids in a form of the morning show. They c ontain the content and the form of typical programs of this genre - the breakfast programs. We can observe modeling of the Polish program 'Dzień Dobry TVN' on his American counterpart, 'Good Morning America', but both programs have distinctive elements that were formed by different expectations and needs of American and Polish societies. The main sources used in the this thesis were books of Polish and American researchers and academic lecturers dealing with issues of genre, media, hybrids and breakfast television. An important source of data and useful information was the Internet and scientific and popular articles published in Polish and foreign periodicals. pl
dc.subject.pl GATUNEK MEDIALNY, HYBRYDA MEDIALNA, TELEWIZJA ŚNIADANIOWA pl
dc.subject.en BREAKFAST TELEVISION, HYBRID MEDIA, MEDIA GENRE, MORNING SHOW pl
dc.contributor.reviewer Jędrzejewski, Stanisław pl
dc.contributor.reviewer Różycka, Magdalena pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91768-98317 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)