Jagiellonian University Repository

Zarządzanie projektem europejskiem na przykładzie projektu Doskonalenie potencjału Gminy Sułoszowa

pcg.skipToMenu

Zarządzanie projektem europejskiem na przykładzie projektu Doskonalenie potencjału Gminy Sułoszowa

Show full item record

dc.contributor.advisor Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.contributor.author Glanowska, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:26:13Z
dc.date.available 2020-07-25T05:26:13Z
dc.date.submitted 2014-10-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199943
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie projektem europejskiem na przykładzie projektu Doskonalenie potencjału Gminy Sułoszowa pl
dc.title.alternative Project management on the exaple of the european project Improving the potential of Municipalities Sułoszowa pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia aspekty zarządzania projektami na przykładzie projektu europejskiego Doskonalenie potencjału Gminy Sułoszowa. Polska jest członkiem Unii Europejskiej i korzysta ze wsparcia w ramach prowadzonej przez Wspólnotę polityki spójności i polityki regionalnej. Przedstawiono istotę funduszy strukturalnych, ich rodzaje i cele. Zaprezentowano definicje zarządzania projektami, najważniejsze elementy oraz techniki wspierające. Omówiono przyczyny realizacji projektu poparte analizą SWOT, analizą danych zastanych oraz wywiadu. Wskazano cele, rezultaty i produkty, jakie osiągnięto. Ostatnia część pokazuje problemy i sposoby ich rozwiązania oraz ocenę projektu na podstawie monitoringu. Praca ma ukazać problematykę zarządzania projektami europejskimi, pozyskiwanie środków strukturalnych oraz przekazać rekomendacje dla podobnych przedsięwzięć by uniknąć błędów i skutecznie wykorzystywać środki w celach rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji i całym kraju. pl
dc.abstract.en The work presenting the aspects Project management on the example of the european project Improving the potential of the Municipalities Sułoszowa. Poland is a member of the European Union and Take the benefit from framework of the Community's cohesion policy and regional policy. Presents the essence of the Structural Funds, their types and purposes. It show the definitions of project management, the most important elements and techniques in support. Discusses the reasons for the implemntation of the project supported by the SWOT analysis, analysis of existing statistic date and of interwiev. It shows specific objectives, indicated results and products which manager to achieved. The last part presnt the problems and their solutions, evaluation of the project based on the monitoring. Work is slated issues European project management, fundraising structural and give recommendations for similar projects to avoid mistakes and effective use the funds for the development of human capital in the organization and across the country. pl
dc.subject.pl ewaluacja-fundusze strukturalne-projekty europejskie-rezultaty-zarządzanie projektem pl
dc.subject.en Keywords: evaluation - European Project - project management - results - structural funds pl
dc.contributor.reviewer Szopa, Andrzej [SAP11013801] pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91759-42814 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)