Jagiellonian University Repository

Wizerunek psychospołeczny osoby bezdomnej

pcg.skipToMenu

Wizerunek psychospołeczny osoby bezdomnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Gulla, Bożena [SAP11018719] pl
dc.contributor.author Kowalska, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:25:12Z
dc.date.available 2020-07-25T05:25:12Z
dc.date.submitted 2014-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199927
dc.language pol pl
dc.title Wizerunek psychospołeczny osoby bezdomnej pl
dc.title.alternative Psychosocial profile of homeless people pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Problematyką poruszaną w niniejszej pracy jest zjawisko bezdomności, a także osób jej doświadczających. Głównym celem było opisanie wizerunku psychospołecznego osoby bezdomnej, a także poznania sposobu postrzegania tego problemu społecznego przez samą osobę wykluczoną. Ponadto chciano ustalić czy osoby zamieszkujące w miejscach niemieszkalnych, zgodnie z ich stereotypem, są zaburzone w sferze poznawczej, a także czy wykazują cechy psychopatologiczne.W badaniach wzięło udział 22 osób bezdomnych, przebywających poza placówkami. Wśród nich było 11 kobiet oraz 11 mężczyzn. Z uwagi na trudną dostępność grupy badanej, postanowiono poprzestać na takiej ilości. Osoby bezdomne, jako jedna z grup wykluczonych społecznie, unikają kontaktów z innymi ludźmi, a tym bardziej trudno zwerbować je do badań.Aby odpowiedzieć na zadane pytania wykorzystano kwestionariusz wywiadu częściowo ustrukturyzowanego (metoda własna), jak również zastosowano Diagnostyczny Kwestionariusz Osobowości (DKO) wg Sanockiego oraz Krótką Skalę Oceny Stanu Umysłu (MMSE). Metody te pozwalają na stosunkowo krótki czas badania, co pozwala nie zniechęcić i nie zmęczyć osób badanych. Ponadto zezwalają na uzyskanie interesujących informacji, które przyczyniły się do opisania wizerunku osoby bezdomnej.Po analizie zebranych danych ustalono, że grupa osób bezdomnych nie jest jednorodna, gdyż widoczne są różnice pomiędzy płciami, jak i wewnątrz nich. Różnice to obejmują zarówno cechy demograficzne, jak i psychologiczne. Przykładem może być tu chociażby stan cywilny, gotowość do podjęcia pracy, stan zdrowia (w tym psychicznego) czy problem uzależnienia, jak również występowanie zaburzeń poznawczych lub psychopatologicznych. pl
dc.abstract.en Issues raised in this thesis is the phenomenon of homelessness as well as those experiencing it. The main aim was to describe the psychosocial profile of a homeless person as well as understand perception of this social problem by the same person excluded. Also wanted to determine whether people leaving in non-residential places, according to their stereotype, are disturbed in the cognitive sphere as well as the have psychopathological features.The study involved 22 homeless people, staying outside the institutions. Among them were 11 women and 11 men. Because of the difficulties of getting group for the test it was decided to stop at such an amount. Homeless people as one of the socially excluded groups avoid contact with other people and this is the reason for even more difficulties to recruit them to the test.To answer the questions used partially structured interview questionnaire (own method) as well as used diagnostic personality questionnaire DKO by Sanocki and the MMSE. These methods allow for the relatively short duration of the study which allows not to discourage and exhaust this people . In addition allow to obtain interesting information that contributed to describe the profile of a homeless person .After analysing the collected data it was found that a group of homeless people is not homogeneous as in fact there are the differences between the sexes as well as inside the same sex. Differences are include both demographic characteristics as well as psychological. An example might be that they have different marital status, readiness for work, health (including mental health) and the problem of addiction as well as the occurrence of cognitive dysfunction and psychopathological. pl
dc.subject.pl bezdomnośćosoby bezdomnewizerunek psychospołecznyzaburzenia poznawczezaburzenia psychopatologiczne osobowości pl
dc.subject.en homelessness\nhomeless people\npsychosocial profile\ncognitive disorders\npsychopathology personality disorders pl
dc.contributor.reviewer Stach, Ryszard [SAP11011542] pl
dc.contributor.reviewer Gulla, Bożena [SAP11018719] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91742-83175 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)