Jagiellonian University Repository

Przeżywanie czasu przez więźniów skazanych za przestępstwa przeciwko mieniu.

pcg.skipToMenu

Przeżywanie czasu przez więźniów skazanych za przestępstwa przeciwko mieniu.

Show full item record

dc.contributor.advisor Piotrowski, Przemysław [SAP11017209] pl
dc.contributor.author Cieśla, Sabina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:25:05Z
dc.date.available 2020-07-25T05:25:05Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199925
dc.language pol pl
dc.title Przeżywanie czasu przez więźniów skazanych za przestępstwa przeciwko mieniu. pl
dc.title.alternative Experiencing time by prisoners convicted of crimes against property. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniu przeżywania czasu przez więźniów skazanych za przestępstwa przeciwko mieniu. Pojęcie przeżywania czasu odnosi się do subiektywnej percepcji przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W badaniach założono, iż będą istnieć różnice w zakresie odczuwania czasu między grupą więźniów a mężczyznami niekaranymi. Odbiór i ocena przeszłości, teraźniejszości i przyszłości powinna być bardziej negatywna w grupie osadzonych w porównaniu do grupy mężczyzn niekaranych. W pracy wykorzystano metody ilościowe, jak i jakościowe. Weryfikacji hipotez dokonano przy pomocy: Kwestionariusza Postrzegania Czasu (Zimbardo Time Perspective Inventory), ankiety CZAS_W, Testu Kół (nie uwzględnionego w końcowej analizie), Testu Linii oraz narzędzia Życie jako film (LAAF). Porównano grupę 60 osób – 30 więźniów z Zakładu Karnego w Tarnowie z 30 niekaranymi mężczyznami. Jako metodę statystycznej analizy danych wykorzystano test t-Studenta. Badania przeprowadzone przy pomocy metod ilościowych wykazały, że więźniowie określają swoją przeszłość jako pozytywną oraz są bardziej zorientowani na przyszłość w porównaniu do grupy kontrolnej. W badaniach jakościowych uzyskane wyniki były odwrotne. Jedynie w odniesieniu do teraźniejszości przyjęte założenia (i zweryfikowane w sposób jakościowy), zostały potwierdzone w grupie badawczej. Oczekiwane różnice w sposobie przeżywania czasu w obrębie grupy badawczej i kontrolnej zostały częściowo potwierdzone. pl
dc.abstract.en The present thesis deals with the issue of experiencing time by prisoners sentenced for offences against property. The term perception of time refers here to subjective perspectives on past, present and future. It was assumed that a difference would be found in perspectives on time between prisoners and men without criminal record. Perception and evaluation of past, present and future should be more negative in the former group. Quantitative and qualitative methods were used in the study. Hypotheses were verified with Zimbardo Time Perspective Inventory, CZAS_W questionnaire, Circles Test (excluded from the final analysis), Lines Test and Life as a film tool. The study was conducted on 60 subjects – 30 prisoners from Tarnów Prison in Poland and 30 men without criminal record. T-Student test was used for statistical analysis of the data. The quantitative data analysis showed that prisoners have a positive perception of their past and are more future-oriented compared to the control group. The qualitative analysis showed the opposite. The hypotheses for the study group were fully confirmed (verified by qualitative analysis) only in reference to the present. The anticipated differences in perspectives on time between the control and study group were partially confirmed. pl
dc.subject.pl czas, perspektywy czasowe, zakład karny, psychologia temporalna, psychologia penitencjarna pl
dc.subject.en time, time perspectives, prison, temporal psychology, correctional psychology pl
dc.contributor.reviewer Piotrowski, Przemysław [SAP11017209] pl
dc.contributor.reviewer Gulla, Bożena [SAP11018719] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91740-115738 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)