Jagiellonian University Repository

Pakt Stabilności i Wzrostu jako narzędzie dyscypliny fiskalnej na przykładzie Polski

pcg.skipToMenu

Pakt Stabilności i Wzrostu jako narzędzie dyscypliny fiskalnej na przykładzie Polski

Show full item record

dc.contributor.advisor Adamczyk, Elżbieta [SAP11006962] pl
dc.contributor.author Siwek, Szczepan pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:23:33Z
dc.date.available 2020-07-25T05:23:33Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199901
dc.language pol pl
dc.title Pakt Stabilności i Wzrostu jako narzędzie dyscypliny fiskalnej na przykładzie Polski pl
dc.title.alternative Stability and Growth Pact as a tool of fiscal discipline on the example of Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca odnosi się do tematyki związanej z dyscypliną fiskalną w kontekście unijnych wymogów traktatowych. Jednym z przykładów tego rodzaju założeń był Pakt Stabilności i Wzrostu, który oddziaływać miał na wypełnianie przez poszczególne kraje Unii Europejskiej kryteriów konwergencji. Głównym celem pracy jest ukazanie sytuacji Polski na tle założeń mających dyscyplinować finanse publiczne. Autor przyjął tezę, iż Pakt Stabilności i Wzrostu okazał się w praktyce nieskutecznym narzędziem, gdyż sankcje z niego wynikające oraz jego późniejsze aktualizacje nie zostały rzeczywiście zastosowane, nie przynosząc tym samym realnych zmian. Kraje członkowskie Unii Europejskiej notorycznie łamały wszelkie reguły fiskalne na przestrzeni kolejnych lat. Druga część tezy stanowi, iż Polska jako kraj podejmowała różne działania, które miały na celu realne wypełnianie wymogów dotyczących deficytu i długu sektora finansów publicznych. Autor starał się wykazać, iż w Polsce systematycznie wprowadzano nowe rozwiązania mające dyscyplinować finanse publiczne oraz poprawiać wskaźniki, głównie deficytu i długu sektora finansów publicznych. Całość argumentacji odnosząca się do tezy została zawarta w trzech rozdziałach, podsumowaniu do pracy oraz wnioskach. pl
dc.abstract.en This paper refers to issues related to fiscal discipline in the context of the European Union treaty requirements. One of example of those assumptions was Stability and Growth Pact which had an impact on the individual countries of UE in fulfilling convergence criteria. The main goal of this paper is to present the Polish situation against the background of the assumptions that have to discipline public finance. The author accepted the thesis that the Stability and Growth Pact has been ineffective in practice because sanctions and subsequent updates have not been actually applied, thus not bringing a real change. Member States of the European Union notoriously violated any fiscal rules over the years. The second part of the thesis is that the Poland as a country has taken a various actions which have to fulfill the requirements for the general government deficit and public finance sector debt . The author tried to demonstrate that in Poland systematically introduced new arrangements to discipline public finances and improved indicators mainly for general government deficit and public finance sector debt. The whole argument on this thesis has been included in three chapters, in the summary and in the conclusions. pl
dc.subject.pl deficyt – dług – finanse publiczne – Pakt Stabilności i Wzrostu pl
dc.subject.en deficit – debt – public finances – Stability and Growth Pact pl
dc.contributor.reviewer Adamczyk, Elżbieta [SAP11006962] pl
dc.contributor.reviewer Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91715-168163 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)