Jagiellonian University Repository

Konsolidacja rynków giełdowych a pozycja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

pcg.skipToMenu

Konsolidacja rynków giełdowych a pozycja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Show full item record

dc.contributor.advisor Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.contributor.author Barglik, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:23:21Z
dc.date.available 2020-07-25T05:23:21Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199898
dc.language pol pl
dc.title Konsolidacja rynków giełdowych a pozycja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pl
dc.title.alternative Consolidation of stock exchange markets and position of the Warsaw Stock Exchange pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem pracy jest pokazanie, w jaki sposób nowe tendencje na rynku giełdowym, a w szczególności konsolidacja giełd wpływa na pozycję Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Praca składa się z trzech rozdziałów, dwóch teoretycznych i jednego empirycznego. Pierwszy rozdział zawiera podstawowe pojęcia dotyczące rynku finansowego, jego podziału oraz wyjaśnia specyfikę giełdy oraz opisuje jej funkcje. W drugim rozdziale opisano historię rozwoju giełd, wyjaśniono kwestie regulacji, a także szczegółowo omówiono nowe tendencje zachodzące na rynku giełdowym. W trzecim rozdziale przedstawiono przykłady konsolidacji giełd papierów wartościowych i poddano analizie strategię rozwoju Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. pl
dc.abstract.en The main aim of this work is to show how new trends in the stock market, in particular the consolidation of stock exchanges influences the position of the Warsaw Stock Exchange. The thesis consists of three chapters, two theoretical and one empirical. The first chapter contains the basic concepts of financial market, its division and explains the specific nature of the exchange and describes its features. The second chapter describes the history of the development of stock exchange markets, explained the issues of regulation, and explained in detail the new trends taking place in the stock exchange market. The third chapter presents examples of consolidation of stock exchanges and analyzed the development strategy of the Warsaw Stock Exchange. pl
dc.subject.pl giełda – giełda papierów wartościowych – konsolidacja – rynek finansowy pl
dc.subject.en consolidation – exchange – financial market – stock exchange pl
dc.contributor.reviewer Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91712-113802 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)