Jagiellonian University Repository

Dozwolony użytek w prawie autorskim

pcg.skipToMenu

Dozwolony użytek w prawie autorskim

Show full item record

dc.contributor.advisor Felchner, Krzysztof [SAP11019661] pl
dc.contributor.author Szczęch, Maciej pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:22:09Z
dc.date.available 2020-07-25T05:22:09Z
dc.date.submitted 2014-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199879
dc.language pol pl
dc.title Dozwolony użytek w prawie autorskim pl
dc.title.alternative Fair use in copyright law pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca składa się z 4 rozdziałów, wstępu oraz zakończenia. W pierwszym rozdziale zostały omówione najważniejsze informacje dotyczące samego prawa autorskiego. W tym rozdziale zająłem się również kwestią podmiotu praw autorskich, jak również scharakteryzowaniem kwestii utworów współautorskich. Drugi rozdział była to próba omówienia definicji dozwolonego użytku oraz pojęcie i warunki korzystania z tej instytucji. Trzeci rozdział to szczegółowe omówienie wybranych form dozwolonego użytku publicznego takich jak: cytat, przedruk, rozpowszechnienie mów, udostępnienie mów w ramach usługi na żądanie, reemisja kablowa, publiczne rozpowszechnienie programu w miejscach ogólnie dostępnych, sprawozdania, dozwolony użytek w celach oświatowych i naukowych, dozwolony użytek w zakresie wykonywania utworów, dozwolony użytek w zakresie utworów plastycznych oraz dozwolony użytek w celach państwowych.Czwarty rozdział został poświęcony omówieniu kwestii zarządzania dozwolonym użytkiem. pl
dc.abstract.en This paper consists of four chapters, introduction and conclusion. In first chapter discusses the most important information about the copyright. In this chapter, I took up the issue of the copyright holder, as well as the characterization of the issue of joint works. The second chapter was an attempt to discuss the definition of fair use and the concept and Conditions of this institution.The third chapter is a detailed discussion of selected forms of permissible public use such as a quote, reprint, disseminate talk, talk making in the context of on-demand services, cable remission, public dissemination of the program in public places, reports, fair use for educational and scientific allowed use in the performance of works, fair use in the field of works of art and fair use for purposes of state.The fourth chapter is devoted to the discussion of the management of fair use. pl
dc.subject.pl dozwolony użytek , prawo autorskie pl
dc.subject.en fair use, copyright pl
dc.contributor.reviewer Wojciechowska, Anna pl
dc.contributor.reviewer Felchner, Krzysztof [SAP11019661] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91692-149676 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie własnością intelektualną pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)