Jagiellonian University Repository

Rozumienie pojęć edukacji i uczenia się a zarządzanie szkołą

pcg.skipToMenu

Rozumienie pojęć edukacji i uczenia się a zarządzanie szkołą

Show full item record

dc.contributor.advisor Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.contributor.author Czyż, Dawid pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:17:56Z
dc.date.available 2020-07-25T05:17:56Z
dc.date.submitted 2014-10-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199812
dc.language pol pl
dc.title Rozumienie pojęć edukacji i uczenia się a zarządzanie szkołą pl
dc.title.alternative Understanding terms of education, learning and school management pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca jest empiryczną próbą analizy sposobu pojmowania i rozumienia pojęć edukacji, uczenia się i rozwoju przez kadrę dyrektorską w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, i ponad gimnazjalnych w Polsce i jego wpływ na zarządzanie tymi placówkami.W pierwszym rozdziale poruszona została ogólna tematyka teorii zarządzania, rys historyczny i główne założenia tej nauki. W rozdziale tym skupiłem się na różnych rodzajach zarządzania z wyróżnieniem zarządzania publicznego i zarządzania w edukacji . Podsumowaniem tego rozdziału jest ogólny obraz wymiaru zarządzania.W rozdziale drugim przedstawiona została teoria dotyczącą edukacji i uczenia się przez młodzież, jak również rozwój tej nauki i zmiany zachodzące na przestrzeni lat. Następnie, opisane zostały zasady szkolnictwa w Polsce oraz ograniczenia i możliwości związane z tą dziedziną. Zakończenie rozdziału porusza kwestię zarządzania szkołą oraz aspekty i wyzwania związane z tym procesem. Rozdział trzeci opisuje cel i przedmiot badań, ich problematykę, zastosowane narzędzia i metody. Rozdział ten zawiera również analizę wyników badań i porównaniem ich z wiedzą zawartą w literaturze.Zakończenie pracy to wnioski które wysunąłem po dokładnej analizie powyższych badań i materiałów które zostały użyte w pracy. pl
dc.abstract.en This work is an empirical approach to analyse how senior-level management of primary, secondary, and high schools in Poland understand the concepts of education and development as well as their impact on the management process of educational institutions.The first chapter of this paper discusses the foundations of the management theory, its historical backgrounds, and basic principles of the discipline. In this chapter, I focused on different types of management with particular emphasis on public management and education management. The summary of this chapter presents a general image of the management dimension.The second chapter presents the theory on education and learning of young people as well as the development of this discipline and changes it has undergone over the years. This chapters also describes the Polish educational system as well as constraints and opportunities related to it. At the end, the chapter addresses the issue of school management as well as the aspects and challenges related to this process.The third chapter describes the purpose and object of the research, its main problems as well as methods and tools used to carry out the research. This chapter also includes an analysis of the results and compares them with literature knowledge.This work ends with conclusions which I proposed after having carefully analysed the research findings as well as all the materials used in this paper. pl
dc.subject.pl zarządzanie w szkole, proces uczenia się, edukacja pl
dc.subject.en management at school, learning process, education pl
dc.contributor.reviewer Szopa, Andrzej [SAP11013801] pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91623-170866 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)