Jagiellonian University Repository

Poziom wiedzy gimnazjalistów na temat palenia papierosów i ryzyka wystąpienia raka płuc

pcg.skipToMenu

Poziom wiedzy gimnazjalistów na temat palenia papierosów i ryzyka wystąpienia raka płuc

Show full item record

dc.contributor.advisor Modrzejewski, Maciej [SAP20000344] pl
dc.contributor.author Toczek, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:12:38Z
dc.date.available 2020-07-25T05:12:38Z
dc.date.submitted 2014-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199728
dc.language pol pl
dc.title Poziom wiedzy gimnazjalistów na temat palenia papierosów i ryzyka wystąpienia raka płuc pl
dc.title.alternative The level of knowledge of the high school students about smoking cigarettes and lung cancer. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem mojej pracy jest „ Poziom wiedzy gimnazjalistów na temat palenia papierosów i wystąpienia raka płuc”. Celem mojej pracy było zbadanie aktualnej wiedzy młodzieży z Tylickiego gimnazjum na temat palenia papierosów a co za tym idzie wystąpienia raka płuc.W swojej pracy ujęłam epidemiologię, objawy, typy raka płuc jak również stosowane metody leczenia raka płuc. Jednak większą część poświęciłam na treść badawczą.W celu zebrania odpowiedniego materiału badawczego niezbędne jest dokonanie wyboru metody badawczej, a także związanych z nią technik i narzędzi badawczych. W swojej pracy posłużyłam się takim narzędziem badawczym jak ankieta. W trakcie konstruowania ankiety i dokonywania doboru pytań brałam pod uwagę przewidywaną wartość diagnostyczną pytań/twierdzeń. Badania zostały przeprowadzone na grupie 75 respondentów. Wśród respondentów kobiety stanowiły 54,7% ogółu badanych to jest 41 osób, a mężczyźni 45,3% wszystkich badanych jest to 34 osoby. Badania zostały przeprowadzone wśród młodzieży, między 15 a 30 maja 2014 roku. Według przeprowadzonej analizy z ankiety można stwierdzić, że aż 80 % ankietowanych to osoby , które nie palą i zachęcające do rzucenia palenia. Badana młodzież z Tylickiego gimnazjum posiada średnią wiedzę na temat raka płuc. Młodzi ludzie sięgają często po papierosa dla chęci pokazania się przed kolegami rzadziej dla przyjemności. Palenie papierosów zdecydowanie szerzy się szybciej wśród tych, którzy nie dotrzymują kroku swoim kolegom , nie biorą udziału w imprezach pozaszkolnych, nie potrafią dostosować się do rygorów i metod nauczania. pl
dc.abstract.en The theme of my work is "The level of knowledge of the high school students about smoking cigarettes and lung cancer." The purpose of my study was to examine the current knowledge of young people from high school Tylicki about smoking cigarettes and consequence of lung cancer following on from that. In my study I have included epidemiology, symptoms, types of lung cancer as well as medical treatments for lung cancer. However, the greater part devoted to the content analysis. In order to gather the appropriate research material it is necessary to choose the method of research, as well as the associated techniques and research tools. In my work I have used survey research technique. In the course of constructing the survey and making the selection of the questions, I took into account the expected value of the diagnostic questions/statements. Tests were carried out on a group of 75 respondents. Among the respondents, women accounted for 54.7% of all respondents with equals 41 people, and men 45.3% of all respondents with equals 34 people. The study was conducted among young people between 15 and 30 May in 2014. According to the analysis of the survey, it can be concluded that up to 80% of the respondents are the people who don’t smoke and encourage others to quit smoking. The sampled youth from high school Tylicki has an average knowledge of lung cancer. Young people often reach for a cigarette due to desire to show off in front of colleagues rather than pleasure. Cigarette smoking emphatically spreads quickly among those who did not keep pace with their colleagues, do not participate in extracurricular events, and have difficulties with adapting to the rigors and teaching methods. pl
dc.subject.pl rak, papierosy, nikotyna pl
dc.subject.en smoking, lung cancer pl
dc.contributor.reviewer Czekaj, Janusz [SAP20000174] pl
dc.contributor.reviewer Modrzejewski, Maciej [SAP20000344] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91534-168622 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)