Jagiellonian University Repository

Zjawisko handlu ludźmi i niewolnictwa w wybranych krajach środkowoeuropejskich–wybrane aspekty.

pcg.skipToMenu

Zjawisko handlu ludźmi i niewolnictwa w wybranych krajach środkowoeuropejskich–wybrane aspekty.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bujwid-Kurek, Ewa [SAP11010130] pl
dc.contributor.author Wójcik, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:11:15Z
dc.date.available 2020-07-25T05:11:15Z
dc.date.submitted 2015-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199706
dc.language pol pl
dc.title Zjawisko handlu ludźmi i niewolnictwa w wybranych krajach środkowoeuropejskich–wybrane aspekty. pl
dc.title.alternative The phenomenon of human trafficking and slavery in selected countries of Central Europe-selected aspects. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy poruszono temat zjawiska handlu ludźmi i niewolnictwa, który jest współcześnie palącym problemem nie tylko krajów azjatyckich czy afrykańskich, ale także i europejskich. Mimo, iż ten proceder był obecny w systemie społecznym od starożytności, po dziś dzień nie udało się go z niego wyrugować. Analizie poddano skalę i tendencje, występujące w obrębie tego zjawiska na obszarze Europy Środkowo Wschodniej, na przykładzie Polski i Ukrainy, mając na względzie jego złożoność. Opisano je nie tylko z punktu widzenia literatury przedmiotu oraz przepisów prawa polskiego i międzynarodowego, ale przede wszystkim wykorzystano najnowsze statystki i informacje, głównie artykuły i publikacje internetowe, m. in. The Global Slavery 2013 czy Raport o stanie bezpieczeństwa Polski w 2012 roku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sprawozdanie z realizacji „Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015” za 2013 rok, Raport TNS OBOP: Społeczna świadomość zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą – raport oraz Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015 i wiele innych. W tle tejże analizy pozostawała wciąż świadomość wielkości tego zjawiska na świecie (30 milionów współczesnych niewolników) i w innych krajach. Szczególnie wnikliwie scharakteryzowano zjawisko handlu ludźmi i niewolnictwa na gruncie naszego kraju, opisując nie tylko znaczenie problemu, ale także plany działań przeciwko handlowi ludźmi, Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi oraz krajowe instytucje zaangażowane w system zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi. pl
dc.abstract.en The paper deals with the phenomenon of human trafficking and slavery, which is currently the burning issue not only Asian countries and Africa, but also in Europe. Although this practice was present in the social system of antiquity,and today he still could not be overcome. The article analyzed the scale and trends occurring within the phenomenon in the area of ​​Central and Eastern Europe, for example, Polish and Ukrainian, in view of its complexity. They are described not only from the point of view of literature and Polish law and international law, but primarily uses the latest statistics and information, mainly articles and publications online, m. Al. The Global Slavery in 2013 and report on the state of Polish security in 2012, the Ministry of Home Affairs, Report on the implementation of the "National Plan of Action Against Trafficking in Human Beings for 2013-2015" for 2013 years, TNS Report: Public awareness of the risks of human trafficking and taking work abroad - report and the National Plan of Action against Trafficking in Human Beings for 2013-2015 and more. In the background of this examination remained still aware of the magnitude of this phenomenon in the world (30 million modern slaves) and other countries.Especially carefully characterized the phenomenon of human trafficking and slavery on the basis of our country, describing not only the importance of the problem, but also action plans against trafficking in human beings, Team for Combating and Preventing Trafficking in Human Beings and national institutions involved in the system for combating and preventing trafficking in human beings. pl
dc.subject.pl handel ludźmi, współczesne formy niewolnictwa, pl
dc.subject.en trafficking in human beings, contemporary forms of slavery pl
dc.contributor.reviewer Bujwid-Kurek, Ewa [SAP11010130] pl
dc.contributor.reviewer Bankowicz, Marek [SAP11011949] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91512-166974 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia nad rozwojem pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)