Jagiellonian University Repository

Pielęgnowanie pacjentki ze stomią w środowisku domowym

pcg.skipToMenu

Pielęgnowanie pacjentki ze stomią w środowisku domowym

Show full item record

dc.contributor.advisor Gawor, Anna [SAP20002030] pl
dc.contributor.author Lelek-Szpulecka, Krystyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:06:10Z
dc.date.available 2020-07-25T05:06:10Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199626
dc.language pol pl
dc.title Pielęgnowanie pacjentki ze stomią w środowisku domowym pl
dc.title.alternative Nursing care of patients with a stoma in the home environment pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Rak jelita grubego jest coraz częściej spotykanym nowotworem złośliwym przewodu pokarmowego. Dotyczy głównie osób starszych w przedziale wiekowym od 50 – 70 roku życia. Choroba ta jest najczęstszą przyczyną wyłonienia stomii jelitowej.Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i badawczej. W pierwszej części scharakteryzowałam stomię jelitową w aspekcie klinicznym. Część teoretyczna zawiera: definicję stomii jelitowej, anatomię i fizjologię jelita cienkiego, grubego oraz odbytnicy, zarys historyczny oraz epidemiologię stomii jelitowej, charakterystycznych schorzeń, które przyczyniają się do wyłonienia stomii jelitowej, rozpoznawanie chorób jelit, odbytu i odbytnicy, podział stomii jelitowej oraz powikłania mogące wystąpić po wyłonieniu stomii jelitowej.W części badawczej opisałam metodologię badań własnych, w której zawarłam cel pracy, problemy badawcze, narzędzia badawcze oraz organizację badań. W tej części opisałam również charakterystykę badanej pacjentki, jej historię choroby oraz wyniki badań laboratoryjnych.Celem pracy było rozpoznanie problemów zdrowotnych na przykładzie indywidualnego przypadku, ukazanie problemów zdrowotnych natury biologicznej, psychospołecznej oraz opracowanie planu interwencji pielęgniarskich w opiece nad chorym z wyłonioną kolostomią.W końcowej części pracy przedstawiłam aktualne problemy natury fizycznej oraz psychospołecznej występujące u badanej pacjentki, interwencje pielęgniarskie służące do ich rozwiązywania oraz oczekiwane wyniki opieki. pl
dc.abstract.en Colorectal cancer is increasingly commonmalignant tumor of the gastrointestinal tract. Mainly it is regarding to older people between 50-70 years old. This disease is the most frequent cause of intestinal stoma.The work consists two parts: theoretical and research. In the first part I described the intestinal stoma in the clinical aspect. The theoretical part includes: definition of intestinal stoma, anatomy and physiology of the small intestine, large intestine and rectum, historical overview and epidemiology of intestinal stoma, specific conditions that contribute to intestinal stoma, diagnosing of intestine diseases, anus and rectum, division of stoma and complications that may occur after emerging stoma.In research part I described methodology of my examination, where I put objective of the work, research problems, tools and organization. In this part I also described the characteristics of the studied patient, her casebook and test results.Aim of this study was to diagnose health problems on the example of an individual case, present the nature of biological health, psychosocial problems and established plan of nurse interventions in the care of patients with emerged colostomy.In the final part of work I presented the current physical and psychosocial problems of examined patient, nursing interventions which are made to solve them and expected results of care. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: stomia jelitowa, kolostomia, problemy zdrowotne. pl
dc.subject.en Keywords: intestinal stoma, colostomy, health problems. pl
dc.contributor.reviewer Chmiel, Izabela [SAP20002289] pl
dc.contributor.reviewer Gawor, Anna [SAP20002030] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91428-126495 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)