Jagiellonian University Repository

Występowanie barwników i filtrów słonecznych w kosmetykach do zmiany wyglądu ("kosmetyki kolorowe")

pcg.skipToMenu

Występowanie barwników i filtrów słonecznych w kosmetykach do zmiany wyglądu ("kosmetyki kolorowe")

Show full item record

dc.contributor.advisor Śpiewak, Radosław [SAP20002334] pl
dc.contributor.author Kadzik-Wasyl, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:05:24Z
dc.date.available 2020-07-25T05:05:24Z
dc.date.submitted 2014-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199614
dc.language pol pl
dc.title Występowanie barwników i filtrów słonecznych w kosmetykach do zmiany wyglądu ("kosmetyki kolorowe") pl
dc.title.alternative The occurence of dyes and sunscreens in make-up cosmetics (colour cosmetics). pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Motyw podjęcia badań: Jak dotąd nie przeanalizowano dostępnych na polskim rynku kosmetyków kolorowych pod kątem występowania barwników i filtrów słonecznych. Są to substancje o potencjale uczulającym, stanowiącym ryzyko dla osób ze skłonnością do alergii skórnej. Motywem do podjęcia badań była próba określenia ilości i częstości występowania barwników i filtrów, tak, by wyniki analizy mogły przyczynić się do badań o szerszym zakresie. Cel: Celem pracy była analiza występowania barwników i filtrów słonecznych w kosmetykach do zmiany wyglądu ("kosmetyki kolorowe") dostępnych na polskim rynku.Materiał i metody: W celu dokonania analizy deklarowanego przez producentów składu, zgromadzono zdjęcia 180 kosmetyków kolorowych dostępnych na polskim rynku. Rozpisano ich składniki, wyszczególniono barwniki i filtry będące przedmiotem pracy oraz kreślono ich częstość występowania w produktach kosmetycznych, sprawdzono również czy podlegają ograniczeniom, określonym w aneksach do Dyrektywy Kosmetycznej. Korzystając z bazy danych COSING, opisano funkcje poszczególnych składników. Na podstawie zgromadzonych danych dokonano analizy statystycznej. Obliczono zakres, średnią, medianę i modę liczby składników ogółem, barwników i filtrów słonecznych. Różnice rozkładu między wynikami porównano za pomocą analizy wariancji (ANOVA) dla prób niezależnych. Za pomocą analizy korelacji rang Pearsona sprawdzono w poszczególnych kategoriach ewentualne korelacje pomiędzy analizowanymi zmiennymi: liczbą składników ogółem a liczbą barwników, liczbą składników ogółem a liczbą filtrów, liczbą barwników a liczbą filtrów słonecznych. Analizy dokonano za pomocą pakietu statystycznego Statistica.Wyniki: Największą ilość filtrów słonecznych (moda=1) jak i barwników (moda=8) zawierały w swoim składzie kosmetyki do ust, natomiast najmniejsza ilość filtrów (moda=1) i barwników (moda=6) występowała w kosmetykach do twarzy. W grupie wszystkich produktów wykazano wysoką korelację (r=0,5305, p<0,001) pomiędzy liczbą składników ogółem a liczbą barwników. W kategorii kosmetyków do oczu wysoka korelacja (r=0,617, p<0,001) wystąpiła pomiędzy liczbą barwników a liczbą filtrów. W grupie kosmetyków do ust wykazano bardzo wysoka korelację (r=0,7946, p<0,001) pomiędzy liczbą składników ogółem a liczbą barwników oraz wysoką korelację (r=0,5231, p<0,001) pomiędzy liczbą składników ogółem a liczbą filtrów słonecznych. Stwierdzono istotne różnice między średnimi liczbami składników ogółem (29,9, 28,4, 27,8, 33,6, p=0,017), barwników (9, 8,6, 6,1, 12,4, p<0,001) i filtrów (1,2, 0,75, 1,4, 1,5, p<0,001) we wszystkich kategoriach oraz w kosmetykach do oczu, twarzy i ust. Wśród deklarowanych składników znaleziono Acid Red 33 (CI. 17200 - czerwień) – barwnik niedopuszczony do stosowania w produktach kosmetycznych.Wnioski: We wszystkich produktach do zmiany wyglądu znajdują się barwniki lub filtry słoneczne. Najwięcej barwników i filtrów znajduje się w kosmetykach do ust (szminki, błyszczyki, konturówki). Znaczna liczba produktów zawiera zakazany w Europejskiej Dyrektywie Kosmetycznej barwnik Acid Red 33 (CI. 17200). Kosmetyki do ust stanowią największe zagrożenie dla osób skłonnych do alergii kontaktowej, w tym fotoalergii z uwagi na występowanie filtrów UV o znanym o potencjale drażniącym i uczulającym. Na skutek słabego oznakowania składu kosmetyków oraz niekompetencji pracowników drogerii konsumenci narażeni są na nieświadomy kontakt z substancjami drażniącymi lub uczulającymi. pl
dc.abstract.en Title: The occurence of dyes and sunscreens in make-up cosmetics (colour cosmetics).Study background: Up until now colour cosmetics available on the Polish market have not been analysed for presence of colouring dyes and sunscreen. These are substances of sensitizing potential, which constitutes a risk for peple prone to skin allergy. The motive to undertake this study was to determine the amount and incidence of dyes and filters, so that the results of the analysis may contribute to research on a wider scope.Objectives: The aim of this study was to analise the presence of dyes and sunscreen in appearance changing cosmetics (colour cosmetics) available on Polish market.Materials and methods: In order to analise the composition declared by manufacturers, pictures of 180 colour cosmetics available on the Polish market have been gathered. Their ingredients have been listed, dyes and filters which are the subject of this work have been specified and the frequency of their occurence has been determined.It has also been examined wheter they have the restrictions set in the annexes to the Cosmetic Directive. With the use of COSING database, the functions of individual components have been described. On the basis of the collected data, statistical analisis has been made. The range, mean, median and mode of the numer of ingredients in total, and of dyes and sunscreens have been calculated. The differences of distribution between the results have been compared using analisys of variance for independent samples (ANOVA).Using Pearson's rank correlation analisys, possible correlations between analised variables have been checked: total numer of components and the numer of dyes, total number of components and the number of filters, number of dyes and number of filters. Analises have been performed with the use of Statistica statistical package.Results: The greatest amount of solar filters (mode=1)and dyes (mode=8) were contained in mouth cosmetics whereas the smallest amount of sunscreen (mode=1) and dyes (mode=6) were shown in face cosmetics. Among all products a high correlation (r=0,5305, p<0,001) between the total number of components and the number of dyes has been demonstrated. In the category of eye cosmetics a high correlation (r=0,617, p<0,001) occured between the numbers of dyes and sunscreen. In the group of mouth cosmetics a very high correlation (r=0,7946, p<0,001) between the total number of components and the number of dyes and high (r=0,5231, p<0,001) between the total number of ingredients and the number of sunscreens. Significant differences between the average numbers of all ingredients (29,9, 28,4, 27,8, 33,6, p=0,017), dyes (9, 8,6, 6,1, 12,4, p<0,001) and sunscreens (1,2, 0,75, 1,4, 1,5, p<0,001) in all the categories and in eye, face and moth cosmetics have been demonstrated. Among declared ingredients Acid Red 33 (CI. 17200 - red) has been found - a dye not authorised for use in cosmetic products.Conclusions: All the appearance changing cosmetics contain dyes or sunscreens. The greatest amounts of dyes and sunscreen are contained in mouth cosmetics (lipsticks, lip gloss, lip liners). Significant amount of products contains a dye prohibited in the European Cosmetic Directive – Acid Red 33 (CI. 17200). Mouth cosmetics cause the greatest danger to people prone to contact allergie including photoallergies because of the occurence of UV filters of known irritating and sensitizing potential. Due to poor labeling of composition of the cosmetics and the incompetence of employees at cosmetic shops consumers are exposed to unaware contact with irritating and sensitizing substances. pl
dc.subject.pl szminka, błyszczyk, podkład, cień, maskara, konturówka, eyeliner, barwnik, filtr UV, aneks, dyrektywa kosmetyczna, częstość występowania. pl
dc.subject.en : lipstick, lip gloss, foundation, shadow, mascara, lip liner, eyeliner, dye, sunscreen, annex, Cosmetic Directive, incidence pl
dc.contributor.reviewer Śpiewak, Radosław [SAP20002334] pl
dc.contributor.reviewer Kordus, Katarzyna [SAP20012660] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91415-63493 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy kosmetologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)