Jagiellonian University Repository

Odnawialne źródła energii w Polsce – międzynarodowe oraz krajowe otoczenie prawne

pcg.skipToMenu

Odnawialne źródła energii w Polsce – międzynarodowe oraz krajowe otoczenie prawne

Show full item record

dc.contributor.advisor Włudyka, Tadeusz [SAP11008780] pl
dc.contributor.author Strojniak, Filip pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:01:18Z
dc.date.available 2020-07-25T05:01:18Z
dc.date.submitted 2014-10-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199553
dc.language pol pl
dc.title Odnawialne źródła energii w Polsce – międzynarodowe oraz krajowe otoczenie prawne pl
dc.title.alternative Renewable energy sources in Poland - international and national legal environment pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Sektor energetyki odnawialnej powstał stosunkowo niedawno temu. Istotny wpływ na to miała koncepcja zrównoważonego rozwoju, która zakłada ciągły i trwały rozwój gospodarczy, bez pozbawiania przyszłych pokoleń możliwości zaspokajania ich potrzeb. Aby było to możliwe, konieczna jest świadomość oddziaływania na środowisko naturalne poprzez działania ludzi, w tym poprzez wytwarzanie energii z konwencjonalnych źródeł energii. Wiele państw na świecie zobowiązało się do ekologicznych działań i w związku z tym do wspierania rozwoju technologii umożliwiających pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Strony umów międzynarodowych, zakładających osiągnięcie wyznaczonych celów prośrodowiskowych, zmuszone były do wydania szeregu aktów prawnych regulujących materię odnawialnych źródeł energii (OZE) i całego sektora energetycznego. Niniejsza praca dokonuje analizy tych aktów oraz ukazuje zależności zachodzące między nimi, a także przedstawia działania jakie muszą i są obecnie podejmowane, aby osiągnięcie wyznaczonych międzynarodowo celów było możliwe. pl
dc.abstract.en The renewable energy sector is relatively young. The main factor in formation of it was the idea of sustainable development, which assumes constant and permanent economic growth, without depriving future generations the opportunity to satisfy their needs. To make this possible, people must be conscious of the influence of their actions, in particular of producing energy out of conventional resources. Many states obliged themselves by signing international treaties for eco-friendly actions, including supporting technology of renewable energy generation.Therefore these states needed to issue a lot of legal acts to regulate the energy sector. This masters thesis analyzes the legal acts of the energy sector and shows the relations between them. It also shows what actions should be made to reach the target defined in these international treaties. pl
dc.subject.pl OZE, odnawialne źródła energii pl
dc.subject.en Renewable energy sources, pl
dc.contributor.reviewer Porzycki, Marek [SAP11118167] pl
dc.contributor.reviewer Włudyka, Tadeusz [SAP11008780] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91348-80568 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)