Jagiellonian University Repository

Nowe polimerowe nośniki z grupami funkcyjnymi do kowelencyjnego wiązania N-hydroksyftalimidu

pcg.skipToMenu

Nowe polimerowe nośniki z grupami funkcyjnymi do kowelencyjnego wiązania N-hydroksyftalimidu

Show full item record

dc.contributor.advisor Witek, Ewa [SAP11006613] pl
dc.contributor.author Reke, Barbara pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:57:37Z
dc.date.available 2020-07-25T04:57:37Z
dc.date.submitted 2014-10-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199495
dc.language pol pl
dc.title Nowe polimerowe nośniki z grupami funkcyjnymi do kowelencyjnego wiązania N-hydroksyftalimidu pl
dc.title.alternative New polymeric carriers with functional groups for covalent binding pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem badan mojej pracy magisterskiej było stworzenie nowychpolimerowych nośników do wytworzenia N-hydroksyftalimidu(NHPI). Jest to katalizator-substancja która wprowadzona do układu zwiększa szybkość reakcji. Jest to możliwe głównie dzięki rodnikowi PINO wytwarzanemu w etapie propagacji. NHPI można otrzymać szybko i tanim nakładem z bezwodnika ftalowego lub ftalimidu. Jest to substancja stosunkowo trudno rozpuszczalna co stanowi problem przy osadzaniu go na nośniku. Stosowany jest jednak z powodzeniem w reakcjach utleniania. Cały proces z użyciem NHPI jest możliwy dzięki procesowi jakim jest immobilizacja. Polega on na unieruchomieniu komorek w tym wypadku na powierzchni nośnika, którego zadaniem jest zwiększenie powierzchni aktywnej. Badania rozpoczęłam od polimeryzacji kilku polimerów. Następnie dodawałam do nich szereg rożnych łączników w celu utworzenia nośnika. Powierzchnie produktów kolejno modyfikowałam chlorkiem trimellitowym. Końcowym etapem była reakcja z chloroworkiem hydroksyloaminy która prowadziła do otrzymania NHPI. W celu potwierdzenia czy dana reakcja zaszła przeprowadziłam analizę spektroskopowa IR. Moje próbki były również poddane analizie w której używane były do utlenienie p-metoksytoluenu. Reasumując Wyniki badan doszłam do wniosku ze tylko nieliczne reakcje zaszły prawidłowo z utworzeniem pełnowartościowego produktu jakim miał być NHPI. pl
dc.abstract.en The aim of my thesis research was to develop new polymericcarriers for the preparation of N-hydroxyphthalimide (NHPI). It is a catalyst-substance introduced into the system increases the reaction rate. This is possible thanks to the produced PINOradicals in the bubbling stage. NHPI can be prepared quickly andcost-effective overlap of phthalic anhydride or phthalimide. It isrelatively insoluble substance which is a problem in depositing iton a carrier. It is used, however, successful oxidation reactions. The whole process using NHPI is possible thanks to the process which is the immobilization. It involves immobilisation of cells in this case on a support surface, whose function is to increase the active surface. The research started from the polymerization of a number of polymers. Then Now add to them a number of different linkersto form the carrier. The surfaces of the products successivelymodified trimellitowym chloride. The final stage was the reactionof hydroxylamine hydrochloride that led to the receipt of NHPI. In order to confirm whether the reaction was moved IR spectroscopicanalysis. My samples were also analyzed which were used for the oxidation of p-methoxytoluene. Summing up results of the study came to the conclusion that only a few reactions proceed properly to form a wholesome product whichwas to be NHPI. pl
dc.subject.pl Polimer, nośnik, grupa funkcyjna, N-hydroksyftalimid, katalizator pl
dc.subject.en polymer, carrier, functional group, N-hydroxyphthalimide, catalyst pl
dc.contributor.reviewer Witek, Ewa [SAP11006613] pl
dc.contributor.reviewer Kochanowski, Andrzej [SAP11007569] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91288-172042 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)