Jagiellonian University Repository

Analiza i ocena wybranych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Urzędu Gminy w Skrzyszowie.

pcg.skipToMenu

Analiza i ocena wybranych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Urzędu Gminy w Skrzyszowie.

Show full item record

dc.contributor.advisor Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.contributor.author Wencel, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:57:19Z
dc.date.available 2020-07-25T04:57:19Z
dc.date.submitted 2014-10-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199490
dc.language pol pl
dc.title Analiza i ocena wybranych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Urzędu Gminy w Skrzyszowie. pl
dc.title.alternative Analysis and evaluation of selected aspects of human resource management on the example of the commune office in Skrzyszow pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy magisterskiej jest „Analiza i ocena wybranych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Urzędu Gminy w Skrzyszowie”. Został postawiony cel pracy, którym jest poznanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz uzyskanie opinii pracowników na temat tego systemu. Praca magisterska zawiera sześć rozdziałów. Pierwsze trzy rozdziały dotyczą części teoretycznej i zawierają takie zagadnienia jak podstawy zarządzania, aspekty ZZL w organizacjach publicznych oraz analiza wybranych elementów ZZL tj. rekrutacja i selekcja, szkolenia, motywacja, system wynagrodzeń i oceny. Kolejne trzy rozdziały obejmują część badawczą. Zostały w nich przedstawione wyniki badań oraz wnioski przedstawiające analizę systemu ZZL i opinię pracowników. Metody badawcze wykorzystane w pracy to kwestionariusz ankiety oraz analiza dokumentów. Wyniki badań przedstawiają poprawność systemu ZZL w organizacji oraz pozytywną ocenę pracowników na temat systemu. pl
dc.abstract.en The subject of this MA thesis is "Analysis and evaluation of selected aspects of human resource management on the example of the commune office in Skrzyszow". The aim of this thesis is to know how the human resources management system looks in the organization and to obtain the opinion of employees on the system. Master's thesis contains six chapters. The first three chapters concern a theoretical part and include issues such as base management aspects of HRM in public organizations and HRM analysis of selected elements such recruitment and selection, training, motivation, remuneration and evaluation system. The next three chapters cover part of the research. They were presented the results of research and conclusions of HRM system analysis and employees opinion. Research methods used in this MA thesis is the questionnaire and document analysis. The results show the correctness of the system of HRM in the organization and a positive evaluation of employees on this system. pl
dc.subject.pl MOTYWACJA - REKRUTACJA - SYSTEM OCEN - SZKOLENIA - WYNAGRODZENIA pl
dc.subject.en EVALUATION SYSTEM - MOTIVATION - RECRUITMENT - REMUNERATION - TRAINING pl
dc.contributor.reviewer Szopa, Andrzej [SAP11013801] pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91283-103462 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)