Jagiellonian University Repository

Wybory prezydenckie na Ukrainie a stabilnosć systemu politycznego

pcg.skipToMenu

Wybory prezydenckie na Ukrainie a stabilnosć systemu politycznego

Show full item record

dc.contributor.advisor Bujwid-Kurek, Ewa [SAP11010130] pl
dc.contributor.author Pietrusiewicz, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:52:24Z
dc.date.available 2020-07-25T04:52:24Z
dc.date.submitted 2014-10-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199412
dc.language pol pl
dc.title Wybory prezydenckie na Ukrainie a stabilnosć systemu politycznego pl
dc.title.alternative Presidential elections in Ukraine and the stability of the political system pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W poniższej pracy magisterskiej autorka przeanalizowała przebieg wyborów prezydenckich na Ukrainie od momentu, kiedy Ukraina stała się suwerennym państwem wyodrębnionym z jednolitej struktury ZSRR. Teza, którą postawiła autorka w niniejszej pracy brzmi: Wybory prezydenckie ważnym elementem kształtowania się systemu politycznego na Ukrainie. Pytania badawcze, jakie postawiła sobie autorka pracy brzmią: czy wybory prezydenckie na Ukrainie maja wpływ na stabilność systemu politycznego w tym państwie?, a także czy ukraiński system wyborczy ma wpływ na kształtowanie się systemu politycznego? Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział jest czysto teoretyczny. Zawiera informacje dotyczące ewolucji systemu politycznego i analizę takich dokumentów jak: Konstytucja Ukrainy z 28 czerwca 1996 roku, czy ordynacja wyborcza Ukrainy z 17 listopada 2011 roku. W rozdziale drugim opisane zostały wybory prezydenckie, które odbyły się w następujących latach: 1991, 1994, 1999, 2004, 2010 oraz 2014. Autorka w swojej pracy opisała kampanię wyborczą, programy wyborcze najbardziej liczących się kandydatów na fotel prezydencki, a także zamieściła oficjalne wyniki wyborów prezydenckich i przedstawiła sylwetki polityków, którzy zostali wybrani na urząd prezydenta. Tak więc w pracy magisterskiej znajdziemy biografie Leonida Krawczuka (zwyciężył w wyborach prezydenckich w 1991 roku), Leonida Kuczmy ( sprawował urząd prezydenta dwukrotnie: w 1994 oraz 1999 roku), Wiktora Juszczenki (zwyciężył w 2004 roku), Wiktora Janukowycza (wygrał wybory prezydenckie w 2010 roku) oraz Petro Poroszenki (zwyciężył w 2014 roku). W rozdziale trzecim zwrócono uwagę na kwestię stabilności systemu politycznego na Ukrainie.Autorka zwróciła także uwagę na nieoczekiwane wydarzenia, które towarzyszyły wyborom prezydenckim. Do takich należało chociażby zabójstwo ukraińskiego opozycyjnego dziennikarza Gieorgija Gongadze, o które został oskarżony ówczesny prezydent Leonid Kuczma (podrozdział 2.4.1.). Autorka opisała także nieudaną próbę otrucia Wiktora Jusczenki na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi w 2004 roku (podrozdział 2.4.2.2.). Praca zawiera także opis wydarzeń jakie miały miejsce na Ukrainie począwszy od listopada 2013 roku ( na Euromajdanie zgromadzili się wówczas obywatele niezadowoleni z zakończenia negocjacji w sprawie umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą, a UE), aż do maja 2014 roku (w maju 2014 roku na Ukrainie zostały przeprowadzone przedterminowe wybory prezydenckie, które wygrał Petro Poroszenko).Po przeanalizowaniu poszczególnych wyborów prezydenckich oraz sytuacji politycznej na Ukrainie autorka doszła do następującego wniosku: ukraiński system polityczny nie jest stabilny. Autorka w zakończeniu stawia sobie, a także czytelnikowi szereg pytań o priorytetowym znaczeniu: m.in.: Jakie będą dalsze losy Ukrainy? Czy wygrana Poroszenki da Ukrainie szansę na stabilność jej systemu politycznego? I co w przypadku, kiedy Ukrainie się nie uda? pl
dc.abstract.en In the following master’s thesis e author analyzed the course of the presidential elections in Ukraine since the moment when Ukraine became a sovereign state isolated from the uniform structure of the ZSSR. The thesis, which propose the author is: The presidential election is an important element in forming the political system in Ukraine. The master’s thesis includes two research questions: does the presidential elections in Ukraine have influence on the stability of the political system in the country ? does the Ukrainian electoral system has influence on the political system?The master’s thesis consists of three chapters. The first chapter is theoretical. Contains information about the evolution of the political system and the analysis of two documents: Constitution of Ukraine on 28 June 1996 and the Electoral Law of Ukraine on 17 November 2011. The second chapter describes the presidential elections in the following years: 1991, 1994, 1999, 2004, 2010 and 2014. The author in this master’s thesis described the election campaign, election platform presidential candidates, posted the official results of the presidential election and presented profiles of politicians who won presidential elections. So in this master’s thesis will find biographies of Leonid Kravchuk (won the presidential election in 1991), Leonid Kuchma ( was president twice: in 1994 and 1999 years), Viktor Yushchenko (winner in 2004), Viktor Yanukovych (won the presidential election in 2010) and Petro Poroshenko (won in 2014). The third chapter highlights the issue of the stability of the political system in Ukraine.In this master’s thesis author described the unexpected events that accompanied the presidential election. Section 2.4.1. contains news about murder of Ukrainian opposition journalist Georgy Gongadze with which he was accused President Leonid Kuchma. The author described an unsuccessful attempt to poison Viktor Yushchenko a few months before the presidential election in 2004 (section 2.4.2.2.). The master’s thesis includes a description of the events in Ukraine from November 2013 (in November began demonstrations of citizens dissatisfied with the conclusion of negotiations on association agreement between Ukraine and the EU) until May 2014 (in May 2014 in Ukraine were conducted early presidential election, which was won Petro Poroshenko).After analyzing each of the presidential elections and the political situation in Ukraine, the author came to the following conclusion: the political system in Ukraine isn't stable. The author at the end ask itself, as well as the reader a series of priority questions: what will happen to Ukraine? Does winning Poroshenko will give Ukraine a chance on the stability of political system? Will elections between Russia and Ukraine improve? pl
dc.subject.pl Ukraina, wybory prezydenckie, stabilność systemu politycznego pl
dc.subject.en Ukraine, presidential elections, stability of the political system pl
dc.contributor.reviewer Bujwid-Kurek, Ewa [SAP11010130] pl
dc.contributor.reviewer Ślufińska, Monika [SAP11016700] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91201-166053 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia nad rozwojem pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)