Jagiellonian University Repository

Gra poważna - wspomaganie terapii

pcg.skipToMenu

Gra poważna - wspomaganie terapii

Show full item record

dc.contributor.advisor Roterman-Konieczna, Irena pl
dc.contributor.author Juszka, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:51:20Z
dc.date.available 2020-07-25T04:51:20Z
dc.date.submitted 2014-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199395
dc.language pol pl
dc.title Gra poważna - wspomaganie terapii pl
dc.title.alternative Serious game - assistance in therapy pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Gry poważne to wciąż rozwijająca się dziedzina łącząca informatykę z innymi specjalizacjami. W odróżnieniu od tradycyjnych gier wideo zostały one stworzone w innym celu. Najczęściej mają inne zastosowanie niż tylko dostarczanie rozrywki użytkownikowi, dla przykładu mogą to być gry symulujące rzeczywistość, codzienne czynności, gry przedstawiające opinię na tematy społeczno-polityczne czy też aplikacje związane z medycyną.Przedstawiona praca zajmuje się głównie opisaniem gier wspomagających leczenie, a także stworzeniem aplikacji wspierającej terapię. Gry wspomagające terapię są różne ze względu na to z jaką przypadłością zmaga się pacjent, w jakim jest wieku i w jak dużym stopniu zaburzenie wpływa na jego codzienne funkcjonowanie. Niektóre aplikacje są też tworzone w celach edukacyjnych dla studentów medycyny i praktykujących lekarzy, a także dla poszerzenia wiedzy o zdrowiu wśród dzieci czy młodzieży. Jednak w tej pracy główny nacisk jest położony na gry wspomagające terapię dzieci z zaburzeniami zdrowia. Cele takiej gry to motywowanie dzieci do leczenia, przyjmowania leków, dbania o swoją kondycję. Z drugiej strony aplikacja umożliwia lekarzowi nadzór nad procesem leczenia, pośredniczy między pacjentem, a lekarzem prowadzącym terapię. Aplikacja daje też możliwość sterowania procesem leczenia.Stworzona dla tej pracy aplikacja posiada zarówno samą grę, jak i potrzebne do pracy z pacjentem dane pomagające lekarzowi nadzorować terapię. Zawiera w sobie bazę danych wszystkich pacjentów, wyniki ich badań, postępy w leczeniu, działania związane z edycją i dodawaniem nowych pacjentów, a także parametrów. Dodatkowo w zależności od wyników dziecko ma możliwość otrzymania nagrody w postaci zagrania w grę opracowaną z myślą o pacjentach w wieku dziecięcym.Praca nad aplikacją wspierającą chore dzieci w ich terapii pozwoliła spojrzeć na temat gier z innej niż zwykle strony. Pokazała jak ważne jest odpowiednie motywowanie małych pacjentów w ich dążeniu do wyzdrowienia, zwłaszcza gdy przewlekłe choroby są związane z dużym nakładem pracy na każdy kolejny mały krok w drodze do zdrowia. Niektóre schorzenia jest ciężko wyleczyć i także tu sprawdzają się gry wspomagające, dzięki nim dziecko zauważa nawet drobne różnice w wynikach jego badań przybliżające go do lepszego stanu zdrowia. pl
dc.abstract.en Serious gamesare still developing field that combines information technology with other specialties. Unlike traditional video games they have been created for different purposes. Often they have other use than just providing entertainment to the user, for example there are games simulating reality or daily activities, games that show author’s opinion about social and political matters and applications related to medicine.Featured work is focused on describing games supporting therapy, as well as creation of application that provides help in healing treatment. Games supporting therapy are different due to fact that there are various diseases, age differences, and amount of influence disease has on daily functioning. Some applications are also created for educational purposes for medicine students and practicing doctors, as well as to raise awareness about the health among children and teenagers. However in this work is focused on the games that support therapy of children with various disorders. Aim of games in this genre is to motivate children to treatment, taking pills and taking care of their condition. On the other hand, this application allows doctors to supervise process of therapy, it mediates between patients and doctors. It also provides ability to control the process of treatment.Application created for this work contains the game itself and data needed for work with patient helping the doctor to monitor therapy. It provides database with all patients information, results of examinations, progress in treatment, as well as actions related to editing and adding new patients or parameters. In addition, depending on check-up results, child has the opportunity to receive reward in form of playing a game, which was developed for young patients.Work on the application supporting children in their therapy allowed us to look at the game topic in different light. It showed how important it is to motivate young patients in their striving to recovery, especially when chronic diseases are associated with a large amount of work on each small step on the way to healthy life. Some of diseases are hard to cure and also here supportive games are having great impact on patients, thanks to them child notices even the most subtle differences in the results making him closer to better state of health. pl
dc.subject.pl gra poważna, wspomaganie terapii, terapia dzieci, aplikacja medyczna pl
dc.subject.en serious game, assistance in therapy, children's therapy, medical application, pl
dc.contributor.reviewer Węgrzyn, Paweł [SAP11014990] pl
dc.contributor.reviewer Roterman-Konieczna, Irena pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91182-167092 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)