Jagiellonian University Repository

Wizerunek jako kluczowy element kreacji artystycznej na przykładzie twórczości Davida Bowiego

pcg.skipToMenu

Wizerunek jako kluczowy element kreacji artystycznej na przykładzie twórczości Davida Bowiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Nacher, Anna [SAP11019183] pl
dc.contributor.author Filcek, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:49:26Z
dc.date.available 2020-07-25T04:49:26Z
dc.date.submitted 2014-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199365
dc.language pol pl
dc.title Wizerunek jako kluczowy element kreacji artystycznej na przykładzie twórczości Davida Bowiego pl
dc.title.alternative Image as a key element of artistic creation on the example of the works of David Bowie pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy licencjackiej było przeanalizowanie roli wizerunku w twórczości Davida Bowiego. Omówione zostały trzy kluczowe kategorie: kreowanie stylu, występy przed publicznością oraz role w filmie i reklamie. Wszystkie te płaszczyzny łączy zmieniający się przez lata wizerunek, będący efektem licznych inspiracji, poszukiwań i przełamywania konwencji. W analizie kreowania własnego stylu nacisk położony został na łączenie, przekształcanie oraz tworzenie nowych znaczeń. Z kolei występy sceniczne artysty charakteryzuje przede wszystkim silne zaakcentowanie roli gwiazdy, teatralność oraz podkreślenie znaczenia formy. Omówione role w filmach i reklamie pokazują, w jaki sposób twórcy wykorzystywali w swoich dziełach fizjonomię i image muzyka. Z przeprowadzonej analizy wyłania się obraz artysty nastawionego na ciągłe zmiany stylu, nie tylko w odniesieniu do muzyki, ale także wizerunku. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis was to analyze the role of the image in the works of David Bowie. Three key categories were discussed: creating style, performing in front of an audience and roles in films and commercials. All these areas are combined by the image changing over the years which is the result of numerous inspirations, experiments and breaching conventions. In the analysis of creating his own style emphasis is put on connecting, transforming and creating new meanings. As to stage performances they are mainly characterized by a strong emphasis on the role of a star, theatricality and pointing out the importance of a form. Roles in films and commercials show how creators used in their works physiognomy and image of the musician. From the analysis emerges a portrayal of an artist set to constant change of style, not only in reference to music, but also the image. pl
dc.subject.pl styl, wizerunek, David Bowie, występ, rola pl
dc.subject.en style, image, David Bowie, performance, role pl
dc.contributor.reviewer Nacher, Anna [SAP11019183] pl
dc.contributor.reviewer Wilk, Eugeniusz [SAP11016199] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91149-110966 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy filmoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)