Jagiellonian University Repository

Zjawisko couchsurfingu jako współczesna forma międzykulturowych spotkań. Studia a perspektywy animatora kultury

pcg.skipToMenu

Zjawisko couchsurfingu jako współczesna forma międzykulturowych spotkań. Studia a perspektywy animatora kultury

Show full item record

dc.contributor.advisor Ablewicz, Krystyna [SAP11012038] pl
dc.contributor.author Dudek, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:49:18Z
dc.date.available 2020-07-25T04:49:18Z
dc.date.submitted 2014-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199363
dc.language pol pl
dc.title Zjawisko couchsurfingu jako współczesna forma międzykulturowych spotkań. Studia a perspektywy animatora kultury pl
dc.title.alternative Couchsurfing phenomenon as a modern form of intercultural meetings- cultural animator’s perspective pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca liczy 124 strony i składa się z sześciu rozdziałów. Trzy z nich przyporządkowane zostały części teoretycznej, kolejne trzy części metodologicznej.Pierwszy z rozdziałów, otwierający część teoretyczną, wyjaśnia pojęcia związane z problematyką badawczą (tożsamość osobista, tożsamość kulturowa). Kolejny rozdział dotyczy spotkania- szczególnej relacji z drugim człowiekiem, stanowiącej szansę rozwoju jednostki. Treść trzeciego rozdziału ukazuje kontekst badanego zjawiska- współczesną rzeczywistość wraz z zagrożeniami, a także szansami istotnymi dla procesu kształtowania tożsamości. Omawiając wspomniane zagrożenia podkreśliłam nietrwałość i zmienność ponowoczesnej rzeczywistości, ponadto wskazałam na wpływ kultury konsumpcyjnej, a także takich zjawisk jak wielokulturowość, globalizacja, mnogość wzorców, wartości i ról na człowieka. Wyjaśniłam w jaki sposób powyższe uwarunkowania przyczyniają się do kryzysu jego tożsamości. Co istotne, wykazałam, iż zadaniem współczesnej pedagogiki oraz animacji społeczno- kulturowej staje się dostrzeganie interesujących zjawisk w ponowoczesnej rzeczywistości i wykorzystanie ich na drodze edukacji i samoedukacji, tak aby człowiek nieustannie się rozwijał. W mojej opinii do takich interesujących zjawisk należy couchsurfing- internetowy portal umożliwiający zaistnienie międzykulturowych spotkań. Bowiem konfrontacja z drugim człowiekiem i jego kulturą w ramach couchsurfingu może stać się miejscem rozwoju i kształtowania tożsamości.Część empiryczna składa się z przedstawionej metodologii badań, wyników tych badań, a także wniosków. Celem procedury badawczej było znalezienie odpowiedzi na następujące pytanie: jakie konsekwencje dla tożsamości człowieka mają międzykulturowe spotkania w ramach couchsurfingu? pl
dc.abstract.en This thesis contains one hundred twenty- four pages and consists of six chapters- theoretical part (three chapters) and methodological part (three chapters as well). The first chapter explains the concepts which are related to research issues (personal identity, cultural identity). The next chapter describes the meeting phenomenon- special relation, chance for personal development. The third chapter presents context of the research- postmodern society with threats and opportunities, which are relevant for the process of identity formation. Postmodern reality transforms dynamic, the impact of globalization, consumer culture, diversity, multiculturalism, plurality of values, roles and lifestyles causes that a human being begins to wonder who really is. I believe that finding the answer for this question is important for modern pedagogy and socio- cultural animation. In this chapter I present opportunities which couchsurfing phenomenon gives- modern form of intercultural meetings. The confrontation with another people and cultures as a result of couchsurfing, the experiences gained during everyday life, help in personal development and in the process of identity formation.The methodological part consists of a research methodology, research results and conclusions. The purpose of the research was to get an answer for the following question: what kind of consequences for human identity- personal and cultural, bring couchsurfing intercultural meetings? pl
dc.subject.pl tożsamość, couchsurfing, międzykulturowe spotkania, rozwój pl
dc.subject.en identity, couchsurfing, intercultural meetings, development pl
dc.contributor.reviewer Ablewicz, Krystyna [SAP11012038] pl
dc.contributor.reviewer Turlejska, Barbara [SAP11007291] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91147-112339 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy animacja społeczno-kulturowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)