Jagiellonian University Repository

Analiza i prognoza wydatków oraz liczby świadczeń w zakresie stomatologii finansowanych przez NFZ

pcg.skipToMenu

Analiza i prognoza wydatków oraz liczby świadczeń w zakresie stomatologii finansowanych przez NFZ

Show full item record

dc.contributor.advisor Kocot, Ewa [SAP20001815] pl
dc.contributor.author Majer, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:47:59Z
dc.date.available 2020-07-25T04:47:59Z
dc.date.submitted 2014-10-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199342
dc.language pol pl
dc.title Analiza i prognoza wydatków oraz liczby świadczeń w zakresie stomatologii finansowanych przez NFZ pl
dc.title.alternative The analysis and prognosis of expenditure and amount of dental services founded by Polish National Health Service pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest przedstawienie obecnej sytuacji na rynku stomatologicznym finansowanym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a także przyszły jej rozwój z uwzględnieniem procesów demograficznych zachodzących w Polsce. Praca składa się z sześciu części.W pierwszej części został przedstawiony obecny stan stomatologii na tle rynku usług zdrowotnych w Polsce, a także zarys historyczny stomatologii od czasów prehistorycznych.W rozdziale drugim został zamieszczony wykaz świadczeń stomatologicznych w ramach NFZ oraz jak kształtowały się wydatki NFZ na ochronę zdrowia w tym na opiekę stomatologiczną.W trzeciej części pracy przedstawiono wyniki analizy liczby i struktury ludności Polski dla roku 2012 na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego oraz prognozy liczby ludności wg Europop2010 do 2050 roku.Czwarty rozdział pracy zawiera analizę liczby świadczeń oraz wydatków na leczenie stomatologiczne w 2012 roku.W piątej części pracy została zamieszczona prognoza liczby świadczeń oraz wydatków NFZ w ramach opieki stomatologicznej do 2050 roku.Ostatni szósty rozdział zawiera wnioski dotyczące przedstawionej wcześniej prognozy, a także dyskusję i spostrzeżenia na temat kształtującej się sytuacji w obszarze stomatologii.Celem pracy była analiza liczby świadczeń w zakresie stomatologii finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wydatków płatnika na te świadczenia w 2010 roku oraz sporządzenie prognozy powyższych wydatków i liczby świadczeń do roku 2050.Wyniki analizy w rozdziale trzecim i czwartym zostały przedstawione graficznie w postaci tabel oraz wykresów. Przedstawiona prognoza została oparta na modelu aktuarialnym sporządzonym metodą tradycyjną, nie uwzględniającą zmiany proporcji wydatków w ostatnim roku życia.W pracy zostało przedstawione jak ważne znaczenie dla zdrowia publicznego ma zapewnienie przez państwo odpowiedniego dostępu do świadczeń stomatologicznych. Powinno to przejawiać się w finansowaniu czy dofinansowywaniu przez państwo usług stomatologicznych świadczonych społeczeństwu a przede wszystkim w zwiększeniu liczby kontraktów NFZ z prywatnymi gabinetami dentystycznymi. Realizacja tego ostatniego założenia pozwalałaby zminimalizować termin oczekiwania na świadczenie dentystyczne zarówno te dotyczące przeglądów uzębienia jak i te będące kontynuacją leczenia. Ściśle ze wzrostem kontraktów wiąże się poprawa jakości wykonywanych w ramach tych kontraktów usług stomatologicznych. Nakreślona sytuacja skutkowałaby wzrostem jakości i ilości w omawianym obszarze zdrowia publicznego. pl
dc.abstract.en The key subject of the thesis is the presentation of the current situation on the dental market founded by Polish National Health Service and it's future development with the focus on the demographic changes in Poland. The dissertation consists of six chapters.The first charter describes the current state of stomatology services in comparison to the whole market of health services in Poland. It also presents the historical analysis of the dental services since the prehistory.The second chapter consists of the list of all dental services which are founded by Polish National Health Service and the description of forming procedure of such an expenditure list.The third chapter presents the outcomes of quantity and structural analysis based on the Central Statistical Office: the analysis is focused on amount and structure of population in Poland in 2012. This part presents also the population’s prognosis for the years 2010-2050 made by report Europop2010.The forth chapter consists of the analysis of services’ and expenditure amount allotted on dental services in 2012.The fifth chapter presents the prognosis of PNHS stomatology services’ and expenditure amount until 2050.The last chapter presents the conclusion and discussion about the above analysis as well as the observation of the forming situation in dental market.The aim of the thesis was to analyze the quantity of dental services’ visible in the dental market founded by Polish National Health Service, the analysis of payer’s expenditure allotted on the services in 2010 and the organization of both above prognosis. The analysis’ outcomes which are visible in chapters three and four were graphically presented in a form of tables and charts. In addition, the analysis was based on a actuarial model and presented by traditional method which do not include the change of expenditure proportion in the last year of life.The dissertation includes the description of how important it is for the public health to grant the access to the proper dental services. It should be completely or at least partially financed by the government and, above all, Polish National Health Service should expend its contacts with dentists’ privet offices. The realization of this premise would allow to minimize the waiting time for patients’ who want to examine their teeth and continue their dental treatment. The growth of amount of dental agreements’ would have positive impact also on the dental services’ quality. The situation described in the thesis would result in a growth both in quality and quantity of services in discussed branch of public health. pl
dc.subject.pl stomatologia, wydatki, liczba świadczeń, prognoza demograficzna pl
dc.subject.en dentistry, expenditure, services, demographic prognosis pl
dc.contributor.reviewer Kocot, Ewa [SAP20001815] pl
dc.contributor.reviewer Golinowska, Stanisława [SAP20001977] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91123-114302 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)