Jagiellonian University Repository

Zachowania zdrowotne a poziom satysfakcji z życia mieszkańców gminy Brenna w wieku senioralnym

pcg.skipToMenu

Zachowania zdrowotne a poziom satysfakcji z życia mieszkańców gminy Brenna w wieku senioralnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Kawalec-Kajstura, Ewa pl
dc.contributor.author Herzyk, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:44:56Z
dc.date.available 2020-07-25T04:44:56Z
dc.date.submitted 2014-10-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199294
dc.language pol pl
dc.title Zachowania zdrowotne a poziom satysfakcji z życia mieszkańców gminy Brenna w wieku senioralnym pl
dc.title.alternative Health behaviours and a level of life satisfaction among elderly from Brenna community pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wraz z postępem procesu starzenia się społeczeństwa coraz częściej poruszana jest tematyka zdrowia i jego korelatów wśród osób starszych. O zdrowiu człowieka w ponad 50% decyduje styl życia, a jednym z istotnych czynników mających wpływ na podejmowanie działań ukierunkowanych na zdrowie jest posiadanie poczucia satysfakcji z życia.Celem pracy była ocena zachowań zdrowotnych oraz zależności pomiędzy nimi, a poziomem satysfakcji z życia wśród mieszkańców gminy Brenna w wieku senioralnym. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety oraz standaryzowaną Skalą Satysfakcji z Życia. W badaniu wzięło udział 81 mieszkańców gminy Brenna powyżej 60. roku życia (51 kobiet i 30 mężczyzn). Wśród ankietowanych przeważały zachowania antyzdrowotne w zakresie sposobu odżywiania i aktywności fizycznej. Natomiast w grupie działań profilaktycznych i unikania używek dominowały zachowania ukierunkowane na ochronę zdrowia. Ogólny wskaźnik poczucia satysfakcji z życia badanej grupy mieścił się w granicach wyniku przeciętnego (19,9). Wykazano istnienie zależności pomiędzy wybranymi zachowaniami zdrowotnymi, a poczuciem satysfakcji z życia, poczuciem wewnętrznego spokoju, relacjami z rodziną i czynnikami socjodemograficznymi. pl
dc.abstract.en Problems of elderly people’s health and its correlates is becoming increasingly popular with the continuous aging process of the society. Human health is determinated by lifestyle in more than 50% while satisfaction with life is one of the key factors influencing health - improving activities.The aim of this thesis was the evaluation of health behaviours and determine their mutual relations compared to level of life satisfaction of the elderly people’s from Brenna community. 81 citizens at the age over 60 years old (51 women and 30 men) participated in the research. Studies were conducted with self-designed questionnaire and the standardized Satisfaction with Life Scale. Among interviewees anti-health behaviors preponderated in the range of nutrition and physical activity although in the group of prophylactic properties and avoiding stimulants health-improving activities dominated. The general satisfaction with life index in the test group was in the range average score (19,9). Research has shown correlations between certain health behaviours and life satisfaction, personal sense of inner peace, family relations, sociodemographics factors. pl
dc.subject.pl osoby starsze, zachowania zdrowotne, satysfakcja z życia pl
dc.subject.en elderly, health behaviour, satisfaction with life pl
dc.contributor.reviewer Kawalec-Kajstura, Ewa pl
dc.contributor.reviewer Pucko, Zygmunt [SAP20001859] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91074-166649 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)