Jagiellonian University Repository

NEGOCJACJE JAKO ELEMENT W ZARZĄDZANIU W STREFIE PUBLICZNEJ NA PRZYKLADZIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE

pcg.skipToMenu

NEGOCJACJE JAKO ELEMENT W ZARZĄDZANIU W STREFIE PUBLICZNEJ NA PRZYKLADZIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE

Show full item record

dc.contributor.advisor Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.contributor.author Rybak, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:44:07Z
dc.date.available 2020-07-25T04:44:07Z
dc.date.submitted 2014-10-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199281
dc.language pol pl
dc.title NEGOCJACJE JAKO ELEMENT W ZARZĄDZANIU W STREFIE PUBLICZNEJ NA PRZYKLADZIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE pl
dc.title.alternative NEGOTIATIONS AS AN ELEMENT IN MANAGEMENT AREA PUBLIC ON THE EXAMPLE OF IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Rybak, Karolina (2014) Negocjacje jako element w zarządzania w strefie publicznej na przykładzie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. Praca magisterska pod kierunkiem Dr. Romana Dorczaka, Kraków Instytut Spraw Publicznych,65s.,32.poz.bibl.,1 aneks+1.tabl.Niniejsza praca porusza temat dotyczący negocjacji jako elementu w zarzadzaniu w strefie publicznej na przykładzie gminy Igołomia- WawrzeńczyceW pierwszym rozdziale pt. Przedmiot i zakres nauki zarządzania skupiłam się na zagadnieniach dotyczących tego problemu, przedstawiając jego podstawowe definicje. Podkreśliłam istotę zarządzania jako działania polegającego m.in. na planowaniu, podejmowaniu decyzji i kierowaniu ludźmi. Drugi rozdział zatytułowany Zarządzanie publiczne jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego na przykładzie gminy Igołomia- Wawrzeńczyce poświęcony został natomiast zarządzaniu publicznemu, jego podsystemom i strategicznemu zarządzaniu publicznemu, odwołując się już do przykładu gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. W trzecim rozdziale pt. Negocjacje w zarządzaniu publicznym przytoczyłam najważniejsze definicje tego pojęcia, zaznaczając, że jego celem jest kompromis, wypracowany za pomocą różnorodnych technik i strategii. W tej części pracy omówione zostały także rodzaje i style negocjacji. Czwarty rozdział pracy zatytułowany Badania własne nad rolą negocjacji w zarządzaniu publicznym na przykładzie gminy Igołomia –Wawrzeńczyce posiada charakter badawczy, ponieważ aby móc odpowiedzieć na pytanie, na ile negocjacje w sferze publicznej przydają się w skutecznym zarządzaniu gminą, musiałam poznać opinię lokalnej społeczności. W tym celu sformułowałam odpowiednie problemy badawcze, postawiłam hipotezy i posłużyła się kwestionariuszem –ankietą, kierując ją stronę wybranej grupy badawczej.Otrzymane i zweryfikowane hipotezy omówiłam już w kolejnej części pracy, jaką jest rozdział piąty pt. Opracowanie wyników badań – weryfikacja hipotez badawczych. Niniejsza pracę kończy rozdział szósty pt. Analiza wyników, w którym oceniłam swój trud badawczy opisany w pracy, wskazałam wnioski, jakie z niej wyniknęły, podkreślając ogromne znaczenie prowadzenia negocjacji w zarządzaniu sferą publiczną nawet na szczeblu gminnym, ponieważ wszędzie należy komunikować się z ludźmi.Ostatnią częścią pracy jest Zakończenie będące podsumowaniem opracowanego tematu pl
dc.abstract.en This Master work concerns the issue about negotiations as an element inthe management of the public area on the exemple of Igołomia-Wawrzeńczyce community.In the first chapter „Subject matter and scope of management science” I focused on issues concern to this problem by presenting the basic definitions. Singled out the essence of management as an activity consisting , among others, planning, decision-making and directing people. The second chapter, entitled „Public Management as a factor in local and regional development on the example of Igołomia- Wawrzeńczyce community” has been devoted to the management of the public, its subsystems and strategic management of the public, referring now to the example of the Igołomia – Wawrzeńczyce community. In the third chapter entitled „Negotiations in the public management” I quoted the most important definitions of this question, stating that his goal is a compromise , worked out by using a lot of techniques and strategies. In this part of Master work I discussed the types and styles of negotiation. The fourth chapter entitled “My own research about meaning of negotiation in the public management “on the example of Igołomia –Wawrzeńczyce community has the character of research, because If I want answer the question ,how the negotiations in the public area are useful in the effective management of the community, I had to know what the local community thought about it. For this purpose, I formulated suitable research problems, I put the hypothesis and I used the questionnaire- form, directing it towards the chosen research group.Received and verified hypotheses I discussed already in next part of the work, which is the fifth chapter entitled “Elaboration of research results - verification of research hypotheses”.This work ends with chapter six entitled “Analysis of the results”, which estimate my research effort described in the work,I indicated conclusions and results, emphasizing the huge meaning of negotiation in the management of the public sphere, even at the municipal level, because everywhere we should communicate with people.The last part of my work is “Conclusion” which is summation of theme pl
dc.subject.pl GMINA –NEGOCJACJE-PROBLEM-STREFA PUBLICZNA-ZARZĄDZANIE pl
dc.subject.en TOWN- NEGOTIATIONS- PROBLEM- PUBLIC ZONE- MANAGEMENT pl
dc.contributor.reviewer Szopa, Andrzej [SAP11013801] pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91060-112200 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)