Jagiellonian University Repository

Zmiany legislacyjne w podstawowej opiece zdrowotnej a gwarancje prawa do ochrony zdrowia - analiza stanu obecnego i postulatów lekarzy rodzinnych

pcg.skipToMenu

Zmiany legislacyjne w podstawowej opiece zdrowotnej a gwarancje prawa do ochrony zdrowia - analiza stanu obecnego i postulatów lekarzy rodzinnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Mokrzycka, Anna [SAP20001965] pl
dc.contributor.author Dela, Roksana pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:41:40Z
dc.date.available 2020-07-25T04:41:40Z
dc.date.submitted 2014-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199242
dc.language pol pl
dc.title Zmiany legislacyjne w podstawowej opiece zdrowotnej a gwarancje prawa do ochrony zdrowia - analiza stanu obecnego i postulatów lekarzy rodzinnych pl
dc.title.alternative Legislative changes in primary care and guarantees the right to health - an analysis of the current situation and the demands of family doctors pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy przedstawiono znaczenie podstawowej opieki zdrowotnej dla systemu ochrony zdrowia. Zaprezentowano jej najistotniejsze elementy, wskazano kluczowe funkcje tej formy opieki we współczesnych systemach ochrony zdrowia. Opisano też w skrócie historię powstania POZ oraz medycyny rodzinnej i instytucji lekarza rodzinnego, zarówno w Polsce jak i na świecie. Zagadnienia te zostały nakreślone przez pryzmat szczególnej roli tej formy opieki dla realizacji prawa do ochrony zdrowia. W rozdziale pierwszym dokonano analizy porównawczej rozwiązań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w innych krajach. Kolejna część pracy dotyczy opisu funkcjonowania systemu POZ w Polsce. Składają się nań: wskazanie kompetencji lekarza rodzinnego, opis ścieżki edukacyjnej oraz jego roli w systemie. Kolejne podrozdziały opisują obszary funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, zakres świadczeń gwarantowanych w jej ramach. Pokazano także sposób finansowania POZ i konsekwencje jakie z tego wynikają z niego dla systemu i pacjentów. Wskazano na konieczność unormowań prawnych działalności podstawowej opieki zdrowotnej przytaczając stanowiska i rekomendacje ekspertów w dziedzinie medycyny rodzinnej. Dokonano ponadto krytycznej analizy projektu aktu prawnego, który miał być regulować kwestie związane z funkcjonowaniem systemu POZ. Opisano także najistotniejsze problemy, jakie powodować może nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i konsekwencje tej zmiany, przede wszystkim dla lekarzy rodzinnych oraz osób, które będą chciały wybrać tę specjalizację. Przedstawiono również takie problemy jak niedobory kadry medycznej, nieadekwatne finansowanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, które są konsekwencją braku uregulowań prawnych podstawowej opieki zdrowotnej odrębnymi, szczegółowymi aktami prawnymi. W końcowej części pracy dokonano analizy wyników badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród lekarzy rodzinnych. W badaniu weryfikowano postulaty zgłaszane przez lekarzy rodzinnych dotyczące zmian systemowych oraz przeprowadzono porównanie ich stanowiska z sytuacją, w jakiej obecnie funkcjonują ci lekarze w systemie opieki podstawowej w Polsce. pl
dc.abstract.en This thesis presents the importance of the primary care in the health care system. Key elements and the key features of this form of care in today's health care systems were described. A history in brief of the origins of PHC, family medicine and a family physician development both in Poland and in the world was also presented. These issues are outlined from the perspective of the specific role of this form of care for the enforcement of the right to health care.A comparative analysis of solutions in the field of primary health care in other countries was conducted in the first chapter. The following part of the thesis concerns the description of the operation of the PHC in Poland. It consists of: an indication of the competence of the family doctor, a description of the educational path and his/her role in the system. The following sections describe the functional areas of primary health care in Poland, the scope of guaranteed benefits within it. The method of financing the PHC and the consequences that this creates for the system and patients is also shown.The necessity of the new regulatory framework of primary health care activities citing standpoints and recommendations of experts in the field of family medicine was presented. A critical analysis of the draft legislation, which was to regulate issues related to the functioning of the system PHC was made. The most important problems that may raise due to implementation of the amendment to the Act on healthcare services financed from public funds and the consequences of this change, especially for family doctors and people who will want to choose this specialization were also described. Problems such as, inter alia, shortages of medical staff, inadequate funding of services in the field of primary health care, which are consequences of the lack of regulation of primary health care in separate, specific acts were also presented.In the final part of the thesis an analysis of the results of the questionnaire survey conducted among general practitioners were presented. The study verified the demands made by family doctors regarding system changes, and a comparison of their positions with the situation in which they now operate these doctors in the primary care system in Poland was made. pl
dc.subject.pl lekarz rodzinny, medycyna rodzinna, legislacja, podstawowa opieka zdrotowna pl
dc.subject.en family doctor, family medicine, general practicioner, legislation, primary health care pl
dc.contributor.reviewer Mokrzycka, Anna [SAP20001965] pl
dc.contributor.reviewer Włodarczyk, Włodzimierz [SAP20001706] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91017-119484 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)