Jagiellonian University Repository

Szkolenie jako element rozwoju pracowników w sektorze bankowym

pcg.skipToMenu

Szkolenie jako element rozwoju pracowników w sektorze bankowym

Show full item record

dc.contributor.advisor Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.author Tyrka, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:41:17Z
dc.date.available 2020-07-25T04:41:17Z
dc.date.submitted 2014-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199236
dc.language pol pl
dc.title Szkolenie jako element rozwoju pracowników w sektorze bankowym pl
dc.title.alternative Training as part of staff development in the banking sector pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest analiza efektywności szkoleń pracowników sektora bankowego w zakresie umiejętności, kompetencji zawodowych i wiedzy. Omówione zostały podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania ludźmi i dzięki temu wykazano, iż szkolenia są istotnym elementem wpływający na rozwój firmy. Zdefiniowano pojęcie szkolenia, a następnie omówiony został cel i rola szkoleń w rozwoju organizacji. Następnie scharakteryzowany został proces identyfikacji potrzeb szkoleniowy oraz ocena efektywności szkoleń. Omówiono metody i techniki szkoleniowe. Za pomocą kwestionariusza została dokonana analiza szkoleń jako metody podnoszącej kwalifikacje pracownicze. W zaprezentowanej pracy obiektem badawczym są pracownicy sektora bankowego. Wnioski stanowią ocenę, czy szkolenia wpływają na rozwój zawodowy pracowników. pl
dc.abstract.en The aim of this study is to analyze whether employees of the banking sector through organized training in their companies develop their skills, professional competence and their knowledge. Discussed the basic issues of managing people and thus demonstrated that training is an important element influencing the development of the company. Defined the concept of training, and then discusses the purpose and role of training in the development of the organization. In the master thesis the process of identifying training needs and the evaluation of training effectiveness, as well as the methods and techniques of training were described / presented. Trainig as a mehod and its impoct on employees' skill development was investigated with the help of questionnaire. In the presented studies the research consisted of employees of the banking sector. pl
dc.subject.pl identyfikacja potrzeb, sektor bankowy, szkolenia pl
dc.subject.en identification of needs, the banking sector, training pl
dc.contributor.reviewer Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91010-167403 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)