Jagiellonian University Repository

Materialne i niematerialne sposoby motywowania pracownika

pcg.skipToMenu

Materialne i niematerialne sposoby motywowania pracownika

Show full item record

dc.contributor.advisor Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.author Seweryn, Izabela pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:40:28Z
dc.date.available 2020-07-25T04:40:28Z
dc.date.submitted 2014-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199223
dc.language pol pl
dc.title Materialne i niematerialne sposoby motywowania pracownika pl
dc.title.alternative Tangible and intangible ways to motivate employee pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem pracy było pokazanie jakie sposoby motywowania pracowników są najbardziej skuteczne i najefektywniejsze w dzisiejszych czasach. Przedstawiłam tutaj płacowe i pozapłacowe sposoby motywowania, mające ogromny wpływ na pracowników oraz na wykonywaną pracę. Niniejsza praca składa się z 4 rozdziałów. W pierwszym zajęłam się przeglądem literatury na temat motywacji i motywowania. Druga część mojej pracy została poświęcona płacowym i pozapłacowym sposobom motywowania pracowników. W trzecim rozdziale zajęłam się rozwojem potencjału pracownika. W czwartej części skupiłam się na zagadnieniach metodologicznych oraz scharakteryzowałam teren badań. W tym rozdziale zajęłam się również analizą i interpretacją uzyskanych wyników badań oraz próbą znalezienia odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania. pl
dc.abstract.en The main objective of this study was to show the ways to motivate employees are the most effective and most efficient nowadays. I introduced wage and non- wade here how to motivate, heving a huge impact on the work they perform. This paper consists of four chapters. The first chapter dealt with the review of the literature on motivation and motivating. The second part of my work has been devoted to the wage and non-salary ways to motivate employees. In the third chapter dealt with the development of the potencial employee. In the fourth part I focused on methodological issues and described the area of research. This chapter also dealt with the analysis and interpretation of the obtained results and attempt to find answers to the questions I have. pl
dc.subject.pl motywacją, motywowanie, pracownik, system premiowania, szkolenie pl
dc.subject.en motivation, motivating, employee, bonus system, training pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.contributor.reviewer Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90996-166673 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)