Jagiellonian University Repository

"Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki" w przekładzie japońskim jako problem translatoryki polsko-japońskiej.

pcg.skipToMenu

"Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki" w przekładzie japońskim jako problem translatoryki polsko-japońskiej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Huszcza, Romuald [SAP11017330] pl
dc.contributor.author Futa, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:37:04Z
dc.date.available 2020-07-25T04:37:04Z
dc.date.submitted 2014-10-31 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199169
dc.language pol pl
dc.title "Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki" w przekładzie japońskim jako problem translatoryki polsko-japońskiej. pl
dc.title.alternative The Japanese translation of The Adventures of Mr Nicholas Wisdom as a case in Polish-Japanese translation studies pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest zbadanie problemów translatoryki polsko-japońskiej na przykładzie japońskiego przekładu „Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadków” Ignacego Krasickiego autorstwa Mitsuyoshiego Numano. Autorka porównuje tekst translatu i tekst oryginału pod kątem różnych zagadnień aby uzyskać przekrojowy obraz wyzwań, z jakimi może spotkać się tłumacz chcący przełożyć tekst literacki napisany w języku polskim na język japoński. Zagadnienia te opisane są w pięciu rozdziałach. Rozdział pierwszy traktuje o różnicach składniowych między językiem polskim a językiem japońskim oraz o ich wpływie na odstępstwa formalne i znaczeniowe zauważalne w przekładzie japońskim względem tekstu oryginału. Rozdział drugi zajmuje się zagadnieniem latynizmów obecnych w tekście powieści i stanowi analizę ich konotacji kulturowych oraz środków, jakich używał tłumacz w procesie przekładu fragmentów łacińskich na język japoński. Rozdział trzeci poświęcony jest stylom językowym i honoryfikatywności – autorka bada stosowane przez tłumacza metody adaptacji polskich reguł etykiety językowej do reguł japońskich. Rozdział czwarty traktuje o terminach związanych z kulturą Polski i stanowi analizę strategii tłumacza podjętej w procesie przekładu tychże terminów. Rozdział piąty zajmuje się błędami w przekładzie – autorka analizuje fragmenty, które w jej opinii stanowią błędny przekład oryginału i stara się ustalić genezę tychże błędów. Praca zakończona jest podsumowaniem stanowiącym zestawienie przeprowadzonych w poszczególnych rozdziałach analiz oraz wyciągniętych na ich podstawie osobistych wniosków i przemyśleń autorki. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to analyse problems pertaining to Polish-Japanese translation studies, using the Japanese translation of Ignacy Krasicki’s „The Adventures of Mr. Nicholas Wisdom” by Mitsuyoshi Numano as a case in point. The author compares several aspects of the translation and the original text in order to build a comprehensive study of challenges that might be faced by a translator who intends to translate a literary text written in Polish into Japanese. The thesis is divided into five chapters. The first chapter pertains to syntax differences between Polish and Japanese, and the effect these differences might have on formal and semantic divergences of the translation from the original. The second chapter talks about latinisms present in the novel and analyses their cultural connotations and means the translator employed in the process of translating the instances of Latin into Japanese. The third chapter is devoted to language styles and honorifics – the author studies the methods used by the translator in order to adapt the Polish rules of lingual etiquette to those of the Japanese language. The fourth chapter pertains to terms related to Polish culture and analyses the strategy chosen by the translator over the course of translating these terms. The fifth chapter is dedicated to errors in translation – the author analyses fragments which, in her opinion, are an erroneous translation of the original text, and then attempts to identify the grounds of these errors. The thesis is ended with a summation, which reviews individual analyses conducted in each chapter and states the author’s personal conclusions and reflections on the subjects. pl
dc.subject.pl translatoryka polsko-japońska, mikołaja doświadczyńskiego przypadki, ignacy krasicki, pl
dc.subject.en Polish-Japanese translation studies, the adventures of mr. nicholas wisdom, ignacy krasicki pl
dc.contributor.reviewer Huszcza, Romuald [SAP11017330] pl
dc.contributor.reviewer Kozyra, Agnieszka [SAP11019087] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90936-150660 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia orientalna - japonistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)