Jagiellonian University Repository

Obraz polskich emigrantek w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w latach 1870-1939 na podstawie listów i pamiętników emigrantów

pcg.skipToMenu

Obraz polskich emigrantek w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w latach 1870-1939 na podstawie listów i pamiętników emigrantów

Show full item record

dc.contributor.advisor Reczyńska, Anna [SAP11009757] pl
dc.contributor.author Baran, Weronika pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:36:14Z
dc.date.available 2020-07-25T04:36:14Z
dc.date.submitted 2014-10-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199156
dc.language pol pl
dc.title Obraz polskich emigrantek w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w latach 1870-1939 na podstawie listów i pamiętników emigrantów pl
dc.title.alternative The image of polish woman emigrants in the United States and Canada in 1870-1939 based on letters and diaries of emigrants pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Kobiety stanowiły ok.30%-40% osób emigrujących za ocean na przełomie XIX i XX wieku. Na podstawie listów i pamiętników emigrantów chciałam przedstawić jak kobiety- imigrantki z Polski radziły sobie z nową rzeczywistością. Styl życia Nowego Kraju narzucał im zmiany w dotychczasowych schematach zajmowania się domem czy wychowania dzieci. Co za tym idzie przekształcenia w modelu rodziny wpływały na pozycję kobiet nie tylko w sferze prywatnej, domowej, ale również publicznej. Pierwszy rozdział swojej pracy poświęciłam przyczynom emigracji z ziem polskich, opisując powody wyjazdów, sytuację ekonomiczną w ojczyźnie oraz rozmiary emigracji do Stanów Zjednoczonych i Kanady na przełomie XIX i XX wieku. Drugi rozdział dotyczy rodziny polskiej na emigracji. Przedstawiłam w nim model tradycyjnej rodziny chłopskiej dając tym samym ogląd jakim przekształceniom ulegał on na wychodźstwie. W dalszej części opisałam sytuacje kobiet samotnych, które decydowały się na emigrację- co nimi kierowało w podejmowaniu decyzji, jak wyglądało ich życie po przyjeździe do Nowego Kraju; opisałam również zmiany w modelu wychowania dzieci na emigracji oraz jak wyglądały związki małżeńskie. Ostatni rozdział poświęciłam pracy polskich imigrantek, ich działalności w organizacjach polonijnych oraz zmianom jakie dokonywały się w nich samych za oceanem, w konfrontacji z nowymi realiami; w sposobie postrzegania przez nie świata i własnych możliwości. pl
dc.abstract.en Women accounted for about 30% -40% of people emigrating overseas in the late nineteenth and early twentieth century. Based on the letters and diaries of emigrants I intended to show how women-immigrants of Poland cope with the new reality. The lifestyle of the new country forced changes in the existing housekeeping habits and raising children. Hence the transformation of family patterns affected the position of women not only in the private home area but also in the public eye. The first chapter of my thesis discusses the causes of emigration from Polish territory, describes the reasons for departures, the economic situation in the country and the scope of emigration to the United States and Canada in the late nineteenth and early twentieth century. The second chapter refers to a family of Polish emigrants. I introduced the model of a traditional peasant family thus giving an overview of the transformations it underwent in exile. Further on I described single women who made the decision to leave their country, indicating their reasoning and showing how their lives looked after arrival to the new country; I illustrated the changes in the model of raising children in exile and characteristics of marriage. The last chapter is dedicated to the work of Polish women immigrants, their activity in Polish organizations and the changes these women were undergoing themselves across the ocean under new circumstances; in the way of their perception of the world and their abilities. pl
dc.subject.pl Emigracja, kobiety, Polskie emigrantki, Kanada, Stany Zjednoczone. pl
dc.subject.en Emigration, women, Polish immigrant, Canada, United States. pl
dc.contributor.reviewer Reczyńska, Anna [SAP11009757] pl
dc.contributor.reviewer Paluszkiewicz-Misiaczek, Magdalena [SAP11016343] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90922-151459 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy migracje i etniczność pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)