Jagiellonian University Repository

Stan przygotowań Rzeczpospolitej Polskiej do Cyberwojny - Czy Polska jest zdolna do obrony swojej cyberprzestrzeni?

pcg.skipToMenu

Stan przygotowań Rzeczpospolitej Polskiej do Cyberwojny - Czy Polska jest zdolna do obrony swojej cyberprzestrzeni?

Show full item record

dc.contributor.advisor Rzegocki, Arkady [SAP11016328] pl
dc.contributor.author Romanowski, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:34:32Z
dc.date.available 2020-07-25T04:34:32Z
dc.date.submitted 2014-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199129
dc.language pol pl
dc.title Stan przygotowań Rzeczpospolitej Polskiej do Cyberwojny - Czy Polska jest zdolna do obrony swojej cyberprzestrzeni? pl
dc.title.alternative Preparations of Republic of Poland to Cyberwar - Is Poland ready to defend it's cyberspace? pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W XXI wieku do klasycznych pól walk pomiędzy aktorami politycznymi dołączył zupełnie nowy wymiar rywalizacji - cyberprzestrzeń. Miejsce to jest sferą rywalizacji wzajemnych interesów społeczeństw, biznesu i instytucji rządowych, które próbują zagospodarować nowy wymiar dla realizacji swoich celów. Szczególną odmianą rywalizacji w cyberprzestrzeni jest toczona pomiędzy państwami walka, która przybiera postać potocznie zwaną Cyberwojną. Cyberwojna jest w polityce zagadnieniem nowym. Państwa na całym świecie dopiero od niecałej dekady zaczynają zdawać sobie sprawę z roli cyberprzestrzeni w prowadzeniu konfliktów między sobą, jednocześnie kolejne granice skuteczności tej formy walki zostają coraz bardziej przesunięte. Wirusy operujące w sieciach komputerowych oraz ataki hakerskie przestały być zaledwie irytującymi problemami, lecz stały się potężną bronią zdolną do uszkodzenia Infrastruktury Krytycznej, sabotowania pracy urządzeń wojskowych a nawet paraliżowania całych państw. Broń cybernetyczna, tak jak swego czasu uczyniły to lotnictwo i broń atomowa, zmienia postrzeganie bezpieczeństwa narodowego. Poza wojną konwencjonalną, wyłoniło się nowe zagrożenie - cyberwojna.Celem tej Pracy Magisterskiej jest bliższe przyjrzenie się tematyce cyberwojny w kontekście jej zagrożenia dla Rzeczpospolitej Polskiej. W swym tekście autor stara się określić czym jest cyberwojna, jak jest prowadzona, jakie są jej uwarunkowania i w jakim stopniu zagraża ona współcześnie Polsce. W pierwszym rozdziale autor roztacza definicje terminów związanych z tematyką cyberbezpieczeństwa, tworzy opis środowiska cyberprzestrzeni, przedstawia podstawowe zagrożenia. W drugim rozdziale rozpisane są case study poszczególnych cyberwojen, jakie miały miejsce na świecie. Przedstawione są użyte metody ataków, uwarunkowania polityczne i technologiczne poszczególnych przypadków. Trzeci rozdział poświęcony jest opisowi instytucjonalnych uwarunkowań polskiego cyberbezpieczeństwa. Przedstawione tam są podstawowe akty prawne regulujące zagadnienia ochrony cyberprzestrzeni jak i zakres działania poszczególnych instytucji. Czwarty rozdział to synteza informacji uzyskanych w trakcie lektury trzech pierwszych rozdziałów celem odpowiedzenia na główne pytanie badawcze - Czy Polska jest zdolna do obrony swojej cyberprzestrzeni. Uwarunkowania z rozdziału trzeciego zostały zderzone w nim z dwoma najpoważniejszymi incydentami cybernetycznymi jakie miały miejsce w ostatnich latach. Po ich analizie wyciągnięte zostały wnioski względem niedoskonałości polskiej obrony cyberprzestrzeni jak i atuty, jakimi dysponuje Rzeczpospolita w wypadku konfliktu cybernetycznego. pl
dc.abstract.en In XXI century classic clashes between political actors have been approached by a completely new dimension of rivalry – cyberspace. It became a place of competition between different interests of societies, business and governmental institutions, which try to use this new dimension to accomplish their goals. Especially peculiar form of rivalry in cyberspace is the one where the whole nations states fights each other, commonly called Cyberwar. Cyberwar is new being in politics. Since less than a decade, the countries worldwide began to realise the importance of cyberspace in conducting conflicts between each other. At the same time, the attacks through the web become more and more effective. The viruses on the internet and hackers attacks ceased to be a simple nuissance, and became a powerful weapon capable of damaging the Critical infrastructure, sabotaging the military devices and even paralysing the whole states. Cyber weapons, just like planes and nuclear weapons some time ago, changed the way national security is seen. New threat emerged next to conventional warfare- cyber warfare. The goal of this Master Thesis is to bring closer the subject of cyber warfare in the context of a threat for Republic of Poland. Author tries in this text to describe what cyberwar is, how it is conducted, what is it's conditioning and how serious threat it is for contemporary Poland's defence. In the first chapter the author presents definitions of terms connected to the subject of cybersecurity, describes the environment of cyberspace and presents basic threats that lay in it.Second chapter is filled with case study of cyberwars, that took place in the world. The methods of attacks in such wars are presented with political and technological conditioning of such conflicts. The third chapter is description of institutional conditioning of polish cybersecurity. Chapter presents the fundamental acts regulating protection of the cyberspace as well as the range of duties and competence of specific institutions working on it.The fourth chapter is the synthesis of informations gathered from lecture of the three previous chapters, gained in order to answer the main question – Is Poland capable of defending its cyberspace. The conditionings from third chapter have been faced with two most dangerous cyber incidents that took place in recent years. The analysis of these impacts allowed to make an insight in polish cyber defense imperfections and assets, which Republic of Poland may have in case of possible cyberwar. pl
dc.subject.pl Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo narodowe pl
dc.subject.en Cybersecurity, national security pl
dc.contributor.reviewer Ślufińska, Monika [SAP11016700] pl
dc.contributor.reviewer Rzegocki, Arkady [SAP11016328] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90893-118018 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy instytucje i zarządzanie polityką pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)