Jagiellonian University Repository

Wiedza i postawy personelu medycznego na temat postępowania z pacjentem agresywnym w szpitalu psychiatrycznym

pcg.skipToMenu

Wiedza i postawy personelu medycznego na temat postępowania z pacjentem agresywnym w szpitalu psychiatrycznym

Show full item record

dc.contributor.advisor Kamińska, Alicja pl
dc.contributor.author Maślerz, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:32:14Z
dc.date.available 2020-07-25T04:32:14Z
dc.date.submitted 2014-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199098
dc.language pol pl
dc.title Wiedza i postawy personelu medycznego na temat postępowania z pacjentem agresywnym w szpitalu psychiatrycznym pl
dc.title.alternative Wiedza i postawa personelu medycznego na temat postępowania z pacjentem sgresywnym w szpitalu psychiatrycznym. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Z agresją spotykamy się na co dzień. Słyszymy o niej w mediach, telewizji, prasie, czy w szkole. W swojej pracy chciałam poruszyć zjawisko agresji towarzyszącej chorobie psychicznej i innym zaburzeniom, z którymi często spotyka się personel medyczny pracujący na oddziałach psychiatrycznych. Celem mojej pracy była ocena poziomu wiedzy personelu medycznego (pielęgniarek/ pielęgniarzy, lekarzy, grupy interwencyjnej) zatrudnionego w oddziałach psychiatrycznych na temat postępowania z pacjentem agresywnym. Ponadto chciałam zbadać znajomość Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz najnowszego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego. Te oto akty prawne są najważniejsze w pracy zawodowej pielęgniarki psychiatrycznej. Celem moich zainteresowań były też zagadnienia odnośnie rozumienia słowa „agresja”, częstości występowania tego zjawiska w środowisku pracy pielęgniarek oraz czynników na nie wpływających. Przeprowadzone badania wykazały, że większość personelu zna Ustawę oraz Rozporządzenie. Na większość pytań wszyscy odpowiadali prawidłowo. Z pośród piętnastu pytań o samą wiedzę prawidłowych odpowiedzi udzieliło 53,33% badanych. 46,67% osób miało niewielkie problemy z siedmioma pytaniami. Ankietowani jednak pomimo dobrej organizacji pracy i długiego doświadczenia w pracy zawodowej wykazują potrzebę dokształcani się, chętnie wzięliby udział w kursach odświeżających i uaktualniających ich wiedzę. Mają też nadzieję, że ich pracodawca przyczyni się do zmniejszania częstego zjawiska jakim jest agresja na oddziałach zamkniętych szpitala psychiatrycznego.   pl
dc.abstract.en We meet aggression every day. We hear about it on the media, on TV, in the press, or at school. In my paper I would like to tackle the phenomenon of aggression which is connected with the psychic disease and other disturbances, which is often encountered by the medical staff working at the psychiatric wards. The goal of my paper was to assess the level of knowledge of the medical staff (nurses, physicians, emergency group) employed in the psychiatric wards on the conduct with the aggressive patient. In addition, I would like to examine the familiarization of the Act on psychic health protection and the latest Regulation of the Minister of Health of 28th June 2012 on the method of using and documenting the application of direct force. These legal acts are the most important ones in the profession of a psychiatric nurse. The goal of my interests were also the issues concerning the understanding the meaning of the word „aggression”, the frequency of the occurrence of the phenomenon in the environment work of nurses and factors affecting them. The conducted examinations proved that a majority of the staff knows the Act and Regulation. The majority of questions were answered properly. From among fifteen questions for the knowledge itself, the proper answers were provided by 53,33% of the examined. 46,67% of persons had small problems with seven questions. The surveyed persons however, despite good work organization and long work experience in the Professional work show the need of additional training, they are billing to participate in refreshing and updating courses for their knowledge. They also hope that their employer will contribute to reduce a frequent phenomenon which is the aggression on the closed wards of the psychiatric hospital. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: wiedza, personel medyczny, agresja, przymus bezpośredni pl
dc.subject.en Key words: knowledge, medical staff, aggression, direct force. pl
dc.contributor.reviewer Pierzchalski, Piotr [SAP20001566] pl
dc.contributor.reviewer Kamińska, Alicja pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90862-63322 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)