Jagiellonian University Repository

Wpływ stresu na pracę pielęgniarek w oddziale kardiologii inwazyjnej.

pcg.skipToMenu

Wpływ stresu na pracę pielęgniarek w oddziale kardiologii inwazyjnej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kamińska, Alicja pl
dc.contributor.author Gumulak, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:31:21Z
dc.date.available 2020-07-25T04:31:21Z
dc.date.submitted 2015-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199084
dc.language pol pl
dc.title Wpływ stresu na pracę pielęgniarek w oddziale kardiologii inwazyjnej. pl
dc.title.alternative The impact of stress on works nurses in invasive cardiology department pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wykonywanie zawodu nastawionego na pomaganie drugiemu człowiekowi wymaga posiadania specjalnego przygotowania, wysokich wartości moralnych oraz umiejętności z zakresu komunikacji społecznej. Praca z ludźmi budzi duże napięcie emocjonalne i stres. W grupie zawodów narażonych na duże obciążenie stresem znajdują się m.in. pielęgniarki. Celem niniejszej pracy było ustalenie jak stres wpływa na pracę pielęgniarek w oddziale Kardiologii Inwazyjnej. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Techniką badawczą w tym przypadku był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Ankieta składała się z 29 pytań. Grupa ankietowanych w 95% uznała swoje środowisko zawodowe za stresogenne. 45% respondentów czasami zastanawia się nad zmianą pracy, natomiast 40% w ogóle o tym myśli. Zdecydowana większość (75%) do pracy udaje się z zadowoleniem, a 65% ankietowanych uznaje swoje środowisko pracy za stresogenne. Do głównych czynników wywołujących stres respondenci zaliczyli konieczność podejmowania szybkich decyzji oraz brak potrzebnych środków do pracy pl
dc.abstract.en A profession focused on giving assistance and supporting other people requires special training, moral values involvement and social communication skills. Working with people involves enormous emotional tension and stress. Among others, nurse is definitely a profession that requires working under pressure and it is influenced by various stressors.The aim of this study was to determine how stress influences nurses and their work in cardiology ward.95% of those surveyed regarded their working conditions as a stress factor.45% considered changing their occupation, however 40% of those surveyed did not take such an option into consideration. Over 75% found their job satisfying and 65% claimed that their workplace is undoubtedly stressful. Necessity of making instant decisions and shortage of indispensible means were regarded as the main factors causing stress. pl
dc.subject.pl stres, kardiologia inwazyjna, wypalenie zawodowe, pielęgniarka pl
dc.subject.en stress, invasive cardiology, burnout, nurse pl
dc.contributor.reviewer Kamińska, Alicja pl
dc.contributor.reviewer Gajdosz, Ryszard [SAP20002257] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90848-167213 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)