Jagiellonian University Repository

Zadowolenie z życia a aktywność seniorów

pcg.skipToMenu

Zadowolenie z życia a aktywność seniorów

Show full item record

dc.contributor.advisor Walewska, Elżbieta [SAP20002032] pl
dc.contributor.author Kilian, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:30:27Z
dc.date.available 2020-07-25T04:30:27Z
dc.date.submitted 2014-10-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199070
dc.language pol pl
dc.title Zadowolenie z życia a aktywność seniorów pl
dc.title.alternative Life satisfaction and active seniors pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zmiany następujące z wiekiem oraz schorzenia powodują stopniowe ograniczenie samodzielności oraz aktywności osób starszych. Szczególnie związana z tym etapem jest satysfakcja z życia która przyczynia się do dodatniego bilansu życia, dzięki czemu osoby starsze chętniej udzielają się w życiu codziennym. Celem pracy było określenie wpływu zadowolenia z życia seniorów na podejmowane przez nich aktywności. Badania przeprowadzono używając metody sondażu diagnostycznego, przy użyciu techniki ankiety. Zastosowano również standaryzowane narzędzia badawcze tj. Skala zadowolenia z życia (SWLS) oraz Skala Barthel. Grupę badanych stanowili pensjonariusze DPS w wieku od 75 – 89 lat. Wykazano istotność statystyczną pomiędzy aktywnością w życiu codziennym a wysokim zadowoleniem z życia. Do większej aktywności seniorów przyczyniają się również dobre relacje z rodziną. pl
dc.abstract.en Changes in the following age and disease causing progressive reduction of independence and Active Ageing . Especially associated with this stage of joke Satisfaction With Life which contributes to a positive balance of life , thanks to which older people willing to grant in August in everyday life.The aim was to determine the effect of Labour Satisfaction With Life seniors on activities undertaken by them .The study was conducted using Methodius diagnostic survey , using techniques Polls . Also used standardized Tools Research Life Satisfaction Scale ( SWLS ) and the Barthel Index . Group of respondents were residents DPS in age from 75 - 89 years .It has been demonstrated statistical significance between the activity in daily life high satisfaction Life . Do more activities also contribute mostly seniors good relations with family . pl
dc.subject.pl senior, Dom Pomocy Społecznej, zadowolenie z życia, geriatria pl
dc.subject.en senior, Nursing Home, satisfaction with life, geriatrics pl
dc.contributor.reviewer Walewska, Elżbieta [SAP20002032] pl
dc.contributor.reviewer Czupryna, Antoni [SAP20000005] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90834-165892 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)