Jagiellonian University Repository

Zastosowanie skali Aldreta u pacjentów po zabiegu operacyjnym w znieczuleniu ogólnym

pcg.skipToMenu

Zastosowanie skali Aldreta u pacjentów po zabiegu operacyjnym w znieczuleniu ogólnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Walewska, Elżbieta [SAP20002032] pl
dc.contributor.author Mokwa, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:30:16Z
dc.date.available 2020-07-25T04:30:16Z
dc.date.submitted 2014-10-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199067
dc.language pol pl
dc.title Zastosowanie skali Aldreta u pacjentów po zabiegu operacyjnym w znieczuleniu ogólnym pl
dc.title.alternative Aldrete scale in patients after surgery under general anesthesia pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Lekarz anestezjolog oraz pielęgniarka anestezjologiczna stanowią bardzo istotną część zespołu operacyjnego. Wprowadzenie, przebieg oraz wybudzanie pacjenta ze znieczulenia dożylno – wziewnego jest ważną częścią pracy lekarza anestezjologa oraz pielęgniarki anestezjologicznej. Wybudzanie pacjenta odbywa się na sali operacyjnej bądź na sali poznieczuleniowej. Skala Aldreta jest przydatną metodą oceny stanu pacjenta podczas wybudzania. Stanowi istotną podpowiedź, dzięki której można stwierdzić czy pacjent powraca na oddział macierzysty, czy też musi zostać pod pilną obserwacją anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej. Cel: Celem pracy było wykazanie zależności pomiędzy kwalifikacją do skali ASA, wiekiem, płcią, masą ciałą, czasem znieczulenia, rodzajem operacji, a czasem wybudzania pacjenta po operacji na podstawie skali Aldreta.Materiał i metody: badaniem objęto 100 osób, w tym 50 kobiet i 50 mężczyzn. Zastosowano metodę analizy dokumentacji z historii chorób oraz danych pacjentów poddanych zabiegom operacyjnym w znieczuleniu ogólnym wykorzystano wystandaryzowaną skalę ASA oraz skalę Aldreta.Wyniki i wnioski: Skala ASA ma istotne znaczenie przy wybudzaniu chorego po znieczuleniu ogólnym, istnieje związek skali ASA ze skalą Aldreta. Istnieje istotna statystycznie zależność między czasem znieczulenia a czasem wybudzania chorego po zabiegu operacyjnym. Pacjenci młodzi wybudzali się szybciej od pacjentów starszych. Wykazano istotny związek pomiędzy rodzajem zabiegu operacyjnego a czasem wybudzania chorego. Pacjenci, którzy poddawani byli laparoskopii wybudzali się szybciej, niż ci, którzy mieli wykonywaną laparotomię bądź zabieg ortopedyczny. pl
dc.abstract.en Introduction: Your anesthetist and anesthetic nurse are a very important part of the surgical team. Introduction, course and waking the patient from anesthesia intravenous - inhalation is an incredibly important part of the work of an anesthetist and nurse anesthesia. Wake the patient is done in the operating room or in the postoperative room. Aldrete Scale is a useful method of assessing the patient's condition during the wake. An important hint, so that you can determine if the patient returns to the parent branch, or must be under observation urgent anesthesiologist and nurse anesthesia. Objective: The aim of this study was to demonstrate the relationship between the ASA classification, age, gender, body weight, time of anesthesia, type of surgery, and sometimes waking the patient after surgery on the basis of the scale Aldrete. Material and methods: The study involved 100 people, including 50 women and 50 men. The method of analysis of the documentation of the medical history and date of patients undergoing surgery under general anesthesia was used standardized scale ASA and Aldrete scale. Results and conclusions: ASA scale is important for waking up the patient under general anesthesia, there is a link to the ASA scale Aldrete. There is a statistically significant relationship between duration of anesthesia and sometimes waking the patient after surgery. Patients young wakes up faster than older patients. A significant relationship between the type of surgery and sometimes waking the patient. Patients who were undergoing laparoscopy wakes up faster than those who had performed a laparotomy or orthopedic surgery pl
dc.subject.pl zabieg operacyjny, znieczulenie, anestezjologia, skala Aldreta pl
dc.subject.en operation, anesthesia, anesthesiology, Aldrete scale pl
dc.contributor.reviewer Walewska, Elżbieta [SAP20002032] pl
dc.contributor.reviewer Czupryna, Antoni [SAP20000005] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90831-96850 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)