Jagiellonian University Repository

Rola zawodowa pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

pcg.skipToMenu

Rola zawodowa pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Show full item record

dc.contributor.advisor Gaweł, Anna [SAP11016990] pl
dc.contributor.author Kaczmarczyk, Teresa pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:26:37Z
dc.date.available 2020-07-25T04:26:37Z
dc.date.submitted 2014-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199009
dc.language pol pl
dc.title Rola zawodowa pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej pl
dc.title.alternative THE ROLE OF PROFESSIONAL SOCIAL WORKER CENTER pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem badań była rola zawodowa pracownika ośrodka pomocy społecznej. Badaniom poddałam grupę 50 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Zastosowałam metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety. W badaniach wykorzystałam zmodyfikowane narzędzie badawcze Zbigniewa Gasia (Skalę do zbadania funkcjonowania profesjonalnego oraz rozwój profesjonalny), Skalę wartości R. Jedlińskiego oraz kwestionariusz ankiety w opracowaniu własnym. Wyniki badań wskazują, że, pracownicy socjalni wybierając ten zawód kierowali się głównie chęcią niesienia pomocy innym, cechują ich pozytywne relacje z innymi ludźmi oraz postępowanie zgodnie z własnym sumieniem, ale bez ograniczania wolności i praw innych ludzi. Najbardziej cenioną przez nich wartością jest życie. Respondenci wykazali gotowość do doskonalenia swoich cech głównie akceptacji siebie takim, jakim się jest z własnymi ograniczeniami i możliwościami oraz kompetencji szczególnie posługiwania się metodami i środkami działania w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności. pl
dc.abstract.en The object of the study was the role of the professional employee's social welfare center. The study group of 50 employees surrendered Social Welfare Centre in Bielsko-Biala. I used the method of diagnostic survey questionnaire technique. In clinical research tool I used modified Zbigniew Gaś (Scale to examine the functioning of the professional and professional development), the scale of values of R Jedliński and a questionnaire survey in developing their own. The results indicate that social workers choosing this profession guided principally desire to help others are characterized by their positive relationships with other people and proceeding in accordance with their conscience but without limiting the freedoms and rights of other people. The most valued by them the value of life is. Respondents indicated their willingness to improve their features mainly self-acceptance as it is with its own limitations and capabilities and competences particularly the use of methods and means of action on the basis of their knowledge and skills. pl
dc.subject.pl praca socjalna, pomoc społeczna, rola zawodowa, kompetencje. pl
dc.subject.en social work, social, professional role, competence. pl
dc.contributor.reviewer Gaweł, Anna [SAP11016990] pl
dc.contributor.reviewer Wojciechowski, Franciszek [SAP11016773] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90764-170258 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika społeczno-opiekuńcza pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)