Jagiellonian University Repository

Funkcjonowanie psychospołeczne seniorów przebywających w Domu Pomocy Społecznej

pcg.skipToMenu

Funkcjonowanie psychospołeczne seniorów przebywających w Domu Pomocy Społecznej

Show full item record

dc.contributor.advisor Gaweł, Anna [SAP11016990] pl
dc.contributor.author Aksamit Serafin, Beata pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:26:33Z
dc.date.available 2020-07-25T04:26:33Z
dc.date.submitted 2014-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199008
dc.language pol pl
dc.title Funkcjonowanie psychospołeczne seniorów przebywających w Domu Pomocy Społecznej pl
dc.title.alternative Psychosocial functioning of seniors residing in the Nursing Home pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Proces starzenia się jest dla każdego człowieka indywidualny i zróżnicowany. Najczęściej uzależniony on jest od poziomu umysłowego jednostki, kontaktów ze społeczeństwem oraz warunków życiowych. Celem pracy było określenie funkcjonowania psychospołecznego mieszkańców DPS oraz zbadanie zależności między funkcjonowaniem psychospołecznym a biografią życiową i sytuacją zdrowotną badanych seniorów. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. W badaniach zastosowano skalę UCLA, PLT, GSES, Skalę podstawowej aktywności w codziennym życiu Katz oraz wybrane twierdzenia Skali Jakości Życia WHOQOL. Próba badawcza liczyła 48 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Z badań wynika, iż poczucie osamotnienia badanych jest na poziomie średnim. Większość badanych seniorów wykazuje się niskim poczuciem sensu życia, natomiast ponad połowa badanych osiągnęła wysoki poziom poczucia własnej skuteczności. Wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, że seniorzy w Domu Pomocy Społecznej funkcjonują na dość dobrym poziomie. Najlepiej ukształtowanym aspektem jest poczucie własnej skuteczności, a najgorzej poczucie sensu życia. pl
dc.abstract.en The aging process is for every human individual and diverse. Most often depends on the mental level of the individual, contacts with the public and material conditions. The aim of the study was to determine the psychosocial functioning residents of the Nursing Home and to examine the relationship between psychosocial functioning and the biography of the life and health situation of the surveyed seniors. The study was performed by diagnostic survey using survey techniques. In studies used the UCLA scale, PLT, the GSES, the scale of the basal activity in everyday life Katz and selected claims Scale Quality of Life WHOQOL. The study sample consisted of 48 residents of the Nursing Home. An analysis of the research shows that loneliness is studied at secondary level. The majority of surveyed seniors exhibit a low sense of meaning in their lives, while more than half of the respondents achieved a high level of self-efficacy. The results allow to conclude that seniors in the Nursing Home operate on a fairly good level. Top shaped aspect is self-efficacy, and the worst sense of the meaning of life. pl
dc.subject.pl poczucie osamotnienia, poczucie sensu życia, poczucie własnej skuteczności, Dom Pomocy społecznej, starość pl
dc.subject.en Keywords: sense of loneliness, a sense of meaning in life, self-efficacy, social Nursing Home, old age pl
dc.contributor.reviewer Gaweł, Anna [SAP11016990] pl
dc.contributor.reviewer Wojciechowski, Franciszek [SAP11016773] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90763-170947 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika społeczno-opiekuńcza pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)