Jagiellonian University Repository

Ocena propriocepcji stawu kolanowego u sportowców oraz osób prowadzących sedenteryjny tryb życia z zastosowaniem elektrogoniometru

pcg.skipToMenu

Ocena propriocepcji stawu kolanowego u sportowców oraz osób prowadzących sedenteryjny tryb życia z zastosowaniem elektrogoniometru

Show full item record

dc.contributor.advisor Jurecka, Alicja pl
dc.contributor.author Harla, Mirosław pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:23:24Z
dc.date.available 2020-07-25T04:23:24Z
dc.date.submitted 2014-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198958
dc.language pol pl
dc.title Ocena propriocepcji stawu kolanowego u sportowców oraz osób prowadzących sedenteryjny tryb życia z zastosowaniem elektrogoniometru pl
dc.title.alternative Evaluation of the knee joint proprioception in athletes and people leading sedentary lifestyle using an electrogoniometer. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl WSTĘP I CEL PRACYPrawidłowe działanie receptorów proprioceptywnych odpowiada za integrowanie funkcji statycznych i dynamicznych stabilizatorów stawów oraz chroni je przed uszkodzeniem w czasie ruchu. Zastosowanie powtarzalnej i wiarygodnej metody oceny propriocepcji pozwoli zapobiegać urazom oraz wczesnym zmianom degeneracyjnym stawów.Celem pracy była ocena propriocepcji stawu kolanowego w różnych położeniach stawu z wykorzystaniem elektrogoniometru u osób aktywnych sportowo i prowadzących sedenteryjny tryb życia, a także weryfikacja wiarygodności i powtarzalności metody badania czucia głębokiego z wykorzystaniem elektrogoniometru Biometrics wraz z oprogramowaniem do oceny propriocepcji JPS.MATERIAŁ I METODABadaniem objęto 31 zdrowych ochotników (średnia wieku 27  5 lat): 14 sportowców - amatorów oraz 17 osób prowadzących sedenteryjny tryb życia.Pomiar przeprowadzono przy użyciu elastycznego elektrogoniometru Biometrics SG65, zestawu do rejestracji treningu TeleMyo 2400T G2 (Noraxon, U.S.A.) wraz z oprogramowaniem JPS (Zen Machines, Polska). Badanie polegało na ocenie zdolności aktywnego i pasywnego odtworzenia wskazanej pozycji stawu kolanowego (20°, 45°, 100° zgięcia) kończyny dominującej. Badanie zostało powtórzone trzykrotnie, w tych samych warunkach przez dwóch testerów.WYNIKIWspółczynnik korelacji R Spearmanna pomiędzy średnimi wartościami kątowych pomiarów uzyskanymi przez obu badaczy mieścił się w przedziale: 0.38-0.89, co wskazuje na wiarygodność i powtarzalność pomiarów z zastosowaniem elektrogoniometru Biometrics. Analiza statystyczna z wykorzystaniem testu t-Studenta nie wykazała istotnych statystycznie różnic pomiędzy średniki wynikami pomiarów uzyskanymi przez obu badających. Wartość współczynnika p dla wszystkich powtórzeń wyniosła: 0.57-0.96.U obu testerów nie stwierdzono ponadto istotnych statystycznie różnic pomiędzy średnimi zakresami odtworzonych kątowych pozycji stawu kolanowego u osób aktywnych sportowo oraz prowadzących sedenteryjny tryb życia (p > 0,05). Podobnie znamiennych różnic nie stwierdzono (p > 0,05) porównując średnie wartości uzyskanych podczas pomiaru pozycji kątowych stawu kolanowego ze wskazanymi, docelowymi pozycjami stawu.WNIOSKI1. Regularna, amatorska aktywność sportowa nie wpływa na zmianę czucia proprioceptywnego stawu kolanowego u dorosłych, zdrowych osób.2. Elektrogoniometr Biometrics wraz z oprogramowaniem do oceny propriocepcji JPS jest prostym, rzetelnym narzędziem pozwalającym na uzyskiwanie powtarzalnych wyników pomiarów.3. U młodych, zdrowych osób, bez względu na prowadzony tryb życia (aktywny/sedenteryjny) nie dochodzi do zaburzenia czucia głębokiego w obrębie stawu kolanowego. pl
dc.abstract.en INTRODUCTION AND AIMThe proper functioning of the proprioceptive receptors is responsible for the integration of thee static functions and dynamic joint stabilization as well protects injury during movement. The use of a repeatable and reliable method to evaluate proprioception will prevent injuries and early degenerative joint disease.The aim of this study was to asses proprioception of the knee in different joint positions using electrogoniometer of active people and leading sedentary lifestyle, as well as the verification of the reliability and reproducibility of the proprioception measurement method using Biometrics electrogoniometer and JPS software.MATERIAL AND METHODSThirty-one healthy volunteers (average age: 27  5 years) participated in the research. The group consisted of 14 amateur athletes and 17 people leading sedentary lifestyle. The study were performed using a flexible Biometrics SG 65 electrogoniometer, TeleMyo 2400T G2 Transmitter (Noraxon, U.S.A.) and JPS software (Zen Machines, Poland). The measurement consisted of assessing ability to active and passive reproduce the indicated position of the knee joint (20°, 45°, 100° flexion) in the dominant lower limb. This study was repeated three times, in the same conditions by the two testers.RESULTSThe Spearmann’s R correlation coefficient between the mean angular values of the measurements obtained by the two testers ranged: 0.38-0.89, what indicates reliability andreproducibility of measurements using Biometrics electrogoniometer. Statistiacl analysis using Student’s t-test revealed no significant difference between mean results achieved by the two testers. The p value for all comparisons was: 0.57-0.96.For both investigators found no statistically significant difference between the mean ranges of reproduced position of the knee in active people and leading sedentary lifestyle (P > 0,05). Similarly, no significant differences (P > 0,05) were found comparing the mean values obtained during the measurement of the angular position of the knee with the indicated, target positions of the joint.CONCLUSIONS1. Regular amateur sports acitivity does not change the proprioceptive sense of the knee joint in healthy adults.2. Biometrics electrogoniometer with the JPS software is a simple, reliable tool to obtain repeatable measurement results.3. In young healthy people, regardless of the lifestyle (active/sedentary) there is no proprioceptive sense disturbance in the knee joint. pl
dc.subject.pl staw kolanowy, propriocepcja, sport, elektrogoniometr pl
dc.subject.en knee joint, proprioception, sport, electrogoniometer pl
dc.contributor.reviewer Jaworek, Jolanta [SAP20000746] pl
dc.contributor.reviewer Jurecka, Alicja pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90709-168670 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)