Jagiellonian University Repository

Rola analizy rynku w tworzeniu biznesplanu przedsiębiorstwa turystycznego

pcg.skipToMenu

Rola analizy rynku w tworzeniu biznesplanu przedsiębiorstwa turystycznego

Show full item record

dc.contributor.advisor Sroślak, Grzegorz [SAP11019938] pl
dc.contributor.author Lenik, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:22:28Z
dc.date.available 2020-07-25T04:22:28Z
dc.date.submitted 2014-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198943
dc.language pol pl
dc.title Rola analizy rynku w tworzeniu biznesplanu przedsiębiorstwa turystycznego pl
dc.title.alternative The role of market analysis in developing a business plan tourist enterprise. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest określenie roli analizy rynku w biznesplanie przedsiębiorstwa turystycznego. Jako tezę wyjściową przyjęto, iż analiza rynku pełni kluczową rolę w każdym biznesplanie, którego celem jest wskazanie szans powodzenia danego przedsięwzięcia turystycznego. Analiza rynku pozwala bowiem przede wszystkim na określenie potencjału takiego przedsięwzięcia, wskazania niszy rynkowej, którą mogłoby wypełnić, a także szans osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Co więcej, analiza rynku umożliwia oszacowanie ruchu turystycznego, a tym samym prognozowanie przyszłej klienteli i w związku z tym przyszłych zysków z działalności. Przeprowadzona analiza rynku firmy KrakSun wykazała, że tego typu przedsięwzięcie ma szansę powodzenia. Jednocześnie ukazano, iż dzięki takiej analizie możliwe było zaplanowanie dokładnych działań, jakie należy podjąć, aby zrealizować cele działalności. pl
dc.abstract.en The aim of this study is to determine the role of market analysis in the business plan of tourist enterprise. As a starting thesis one assumes that the market analysis plays a key role in any business plan, the aim of which is to indicate the prospects of success of the tourism undertaking. Analysis of the market allows to determine the potential of such an undertaking, to identify a niche market that one could fill in, as well as opportunities for achieving competitive advantage. Moreover, market analysis allows estimation of tourism, and thus forecasting future clientele and thus future profits from its operations. A market analysis of company KrakSun showed that this type of project has a chance of success. At the same time one showed that through this analysis it was possible to plan the precise action to be taken in order to achieve business objectives. pl
dc.subject.pl PLANOWANIE – BIZNESPLAN – ANALIZA RYNKU – BIURO PODRÓŻY pl
dc.subject.en PLANNING - BUSINESS PLAN – MARKET ANALYSIS - TRAVEL AGENCY pl
dc.contributor.reviewer Sroślak, Grzegorz [SAP11019938] pl
dc.contributor.reviewer Najda-Janoszka, Marta [SAP11019882] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90692-114123 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w turystyce pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)