Jagiellonian University Repository

Marketing internetowy jako przyszłość komunikacji organizacji publicznych na przykładzie IPN-u

pcg.skipToMenu

Marketing internetowy jako przyszłość komunikacji organizacji publicznych na przykładzie IPN-u

Show full item record

dc.contributor.advisor Mazurkiewicz, Grzegorz [SAP11017860] pl
dc.contributor.author Kalita, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:20:46Z
dc.date.available 2020-07-25T04:20:46Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198916
dc.language pol pl
dc.title Marketing internetowy jako przyszłość komunikacji organizacji publicznych na przykładzie IPN-u pl
dc.title.alternative Internet marketing as the future communication channel for the public institutions on the IPN example pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejszej praca magisterska podejmuje problem marketingu internetowego jako przyszłości komunikacji w organizacji publicznej na przykładzie IPN-u. Autor zbada problem analizując Instytut Pamięci Narodowej. Wyjaśni dlaczego marketing internetowy jest przyszłością komunikacji w organizacjach publicznych. Celem pracy było udowodnienie, iż wprowadzenie do Instytutu Pamięci Narodowej współczesnych narzędzi komunikacyjnych związanych ze światem Internetu doprowadza do znacznej poprawy wizerunku oraz poszerza obszar wiedzy dotyczącej tej organizacji.Rozdziały teoretyczne dotyczą teorii zarządzania w organizacjach publicznych oraz odnoszą się do takich pojęć jak: marketing, innowacja, public relations. W dalszych rozdziałach zaprezentowano model funkcjonowania organizacji jaką jest Instytut Pamięci Narodowej oraz zaprezentowano model zarządzania instytucją podczas kampanii społecznych.Część badawcza zawiera szczegółowa analizę dokumentów dotyczących funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej oraz dopełniona jest wywiadem z rzecznikiem prasowym IPN. Jej celem było sprawdzenie czy nowe technologie komunikacyjne (Internet, media społecznościowe, strony tematyczne www) wpływają na wzrost zainteresowania oraz zaufania społecznego w instytucji publicznej, jaką jest IPN. Analiza dokumentów oraz materiałów źródłowych dopełnionych wiedzą pozyskaną z wywiadu z rzecznikiem prasowym IPN pozwoliły na odpowiedź na pytanie dotyczące sensu wykorzystywania innowacyjnych form komunikacyjnych w Instytucie Pamięci Narodowej. Pozwoliło także sprawdzić jaki wpływ narzędzia te mają na rozwój komunikacji w tej organizacji. pl
dc.abstract.en This thesis concerns with the Internet marketing as the future communication channel for the public institutions on the IPN example. Author examines this case for The Institute of National Remembrance and explains why it is the future way of communication for public institutions. The scope of this thesis is to prove that applying modern communication tools based on the Internet to The Institute of National Remembrance causes significant increase of visibility and broadens the knowledge about this organization.Chapters with theoretical content concern the theory of management in public organizations and refer to ideas like: marketing, innovation, public relations. In the following chapters an organizational model of an institution of The Institute of National Remembrance is presented. Moreover, presented is an organizational model of such a body during social campaigns. The research part includes detailed analysis of the documentation on performance of The Institute of National Remembrance. Supplementary, an interview with the IPN spokesmen is included. The aim of it was to check whether new technologies in communication (Internet, social media, dedicated websites) influence on the increase of interest and social trust for public institutions like IPN.An analysis of documents and source materials enhanced by the knowledge obtained from a review with the IPN spokesman enabled answering the question about the advantages of using innovative forms of communication in The Institute of National Remembrance. Furthermore, it allowed checking what impact these channels have on the improvement of communication within this organization. pl
dc.subject.pl MARKETING, ORGANIZACJA PUBLICZNA, ZARZĄDZANIE, INNOWACJA, PUBLIC RELATIONS, KOMUNIKACJA INTERNETOWA, INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ pl
dc.subject.en MARKETING, PUBLIC INSTITUTION, MANAGING, INNOWATION, PUBLIC RELATIONS, INTERNET COMMUNICATION, IPN, INSTITUTE OF NATIONAL REMEMBRANCE pl
dc.contributor.reviewer Mazurkiewicz, Grzegorz [SAP11017860] pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90665-152529 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)