Jagiellonian University Repository

System polityczny Republiki Słowackiej w wymiarze prawno-konstytucyjnym

pcg.skipToMenu

System polityczny Republiki Słowackiej w wymiarze prawno-konstytucyjnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Bujwid-Kurek, Ewa [SAP11010130] pl
dc.contributor.author Deptuła, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:19:45Z
dc.date.available 2020-07-25T04:19:45Z
dc.date.submitted 2014-10-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198900
dc.language pol pl
dc.title System polityczny Republiki Słowackiej w wymiarze prawno-konstytucyjnym pl
dc.title.alternative The political system of the Slovak Republic in legal and constitutional dimension pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy magisterskiej jest system polityczny Republiki Słowackiej w wymiarze prawno-konstytucyjnym. Pierwszy rozdział powstał na gruncie teoretycznych rozważań związanych z pojęciem systemu politycznego. Określone zostały w nim funkcje oraz typologie systemu politycznego. W drugim rozdziale przedstawione są w chronologicznym ciągu etapy historycznego kształtowania się Słowackiego państwa oraz konstytucyjne zasady ustrojowe tworzące fundament prawno-polityczny współczesnej Republiki Słowackiej. Rozdział trzeci został poświęcony naczelnym organom władzy publicznej. Autor zaprezentował w nim zależności i wzajemne przenikanie się władzy wykonawczej i ustawodawczej. Przeanalizowana została pozycja ustrojowa Prezydenta Republiki Słowackiej oraz Rządu Republiki Słowackiej. Rozważania odnoszące się do władzy sądowniczej stanowią ostatni punkt tego rozdziału. Rozdział czwarty odnosi się do instytucji kontrolnych jak Publiczny Obrońca Praw, Prokuratura i Najwyższy Urząd Kontroli. W ostatnim rozdziale autor odniósł się do słowackiego systemu partyjnego oraz związanych z nim elit politycznych. Od początku uzyskania niepodległości musiały stawić czoło szeregu wyzwań, które przyniosła nowa rzeczywistość. pl
dc.abstract.en The subject of the thesis is the political system of the Slovak Republic mostly in the legal and constitutional dimension. The first chapter was founded on theoretical considerations related to the concept of the political system. The functions and typologies of the political system were explained in this chapter. In the second chapter are presented historical steps of the development of the Slovak state. The third chapter is dedicated to the govemmental bodies of the state authority. The author presented in the relationships and the interpenetration of the executive and the legislature. Moreover in this chapter were considerations about position of the President of the Slovak Republic and the Government of the Slovak Republic. Considerations relating to the judiciary are the last point of this chapter. The fourth chapter contains audit institutions as Public Defender of Rights, the Public Prosecutor's Office and the Supreme Audit Office. In the last chapter, the author referred to the Slovak party system and the associated political elites. Since the beginning of independence they had to face a number of challenges, which brought a new reality. pl
dc.subject.pl Republika Słowacka, prawo, system polityczny pl
dc.subject.en Slovak Republic, law, political system pl
dc.contributor.reviewer Ślufińska, Monika [SAP11016700] pl
dc.contributor.reviewer Bujwid-Kurek, Ewa [SAP11010130] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90648-96665 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy transformacje polityczne i ustrojowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)