Jagiellonian University Repository

Usługi realizowane przez przedsiębiorstwo społeczne na przykładzie Spółdzielni Socjalnej OPOKA

pcg.skipToMenu

Usługi realizowane przez przedsiębiorstwo społeczne na przykładzie Spółdzielni Socjalnej OPOKA

Show full item record

dc.contributor.advisor Bogacz-Wojtanowska, Ewa [SAP11018184] pl
dc.contributor.author Balcewicz, Renata pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:15:54Z
dc.date.available 2020-07-25T04:15:54Z
dc.date.submitted 2015-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198839
dc.language pol pl
dc.title Usługi realizowane przez przedsiębiorstwo społeczne na przykładzie Spółdzielni Socjalnej OPOKA pl
dc.title.alternative The services provided by social enterprise as an example Social Cooperative OPOKA pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy są usługi realizowane w przedsiębiorstwie społecznym na przykładzie Spółdzielni Socjalnej OPOKA. Pierwszy rozdział opisuje istotę przedsiębiorstwa społecznego, zawiera informacje dotyczące pojęcia ekonomii społecznej, definicje przedsiębiorstwa społecznego oraz wymienia formy przedsiębiorstwa społecznego. Drugi rozdział to charakterystyka spółdzielni socjalnej jako przykładu przedsiębiorstwa społecznego, począwszy od założenia spółdzielni socjalnej, przez formy wsparcia finansowania tego typu organizacji, do norm prawnych, które warunkują działalność spółdzielni socjalnych, a w tym Spółdzielni Socjalnej OPOKA. Trzeci rozdział odnosi się do przedstawienia usług realizowanych przez Spółdzielnię Socjalną OPOKA. Zawarte są także informacje dotyczące charakterystyki badanej organizacji, usługi przez nią świadczone oraz system finansowania usług. Czwarty rozdział to ocena usług świadczonych przez Spółdzielnię Socjalną OPOKA, przedstawia również analizę SWOT, bariery hamujące funkcjonowanie omawianego przedsiębiorstwa społecznego oraz rekomendacje. W pracy dowiodłam, że usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną OPOKA są liczne, ale wykonywane z należytą starannością oraz profesjonalizmem i dzięki nim, organizacja może finansować swoją działalność i ciągle się rozwijać, realizując cele społeczne. pl
dc.abstract.en The theme of work are services implemented on the example of social enterprise Social Cooperative OPOKA. The first chapter describes the essence of a social enterprise, provides information on the concepts of social economy, social enterprise definitions and shows forms of social enterprise. The second chapter is a characteristic of social cooperatives as an example of a social enterprise, ranging from establishing social cooperative, by forms of support financing of such organizations to legal norms that determine the activities of social cooperatives, including Social Cooperative OPOKA. The third chapter refers to the presentation of the services provided by the Social Cooperative OPOKA. It shall also include information on the characteristics of the organization, services provided and its financing system services. The fourth chapter is an assessment of the services provided by the Social Cooperative OPOKA, also presents a SWOT analysis, barriers to the functioning of this social enterprise and recommendations. The study demonstrated that the services provided by the Social Cooperative OPOKA are numerous, but executed with due diligence and professionalism and thanks to them, the organization may finance its operations and let it develope, realizing social objectives. pl
dc.subject.pl ORGANIZACJA- EKONOMIA SPOŁECZNA- PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE- USŁUGI- SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA pl
dc.subject.en ORGANISATION- SOCIAL ECONOMY- SOCIAL ENTERPRISE- SERVICES- SOCIAL COOPERATIVE pl
dc.contributor.reviewer Bogacz-Wojtanowska, Ewa [SAP11018184] pl
dc.contributor.reviewer Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90585-103560 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)